Tuesday, 10 July 2012

రూపాయి

10.07.2012 వ తేదీ శంకరాభరణం బ్లాగులో   
"పద్యరచన" శీర్షికన ఇవ్వబడిన చిత్రమునకు 
వ్రాసిన పద్య వ్యాఖ్య


  
రూపాయి
జగముల కీవే మూలము
నిగమంబుల పాఠనంబు నిత్యార్చనముల్
భగవత్సేవలు నీకొర
కగణితసుఖకామ్యదాత వగు రూపాయీ! 1.

పరమానందము నిత్తువు
కరుణాత్మకుడన్న పేరు కఠినున కిలలో
నిరతము గూర్తువు, మహిమను
కరమొసగెడుదాన వీవు గద! రూపాయీ! 2.

విద్యాహీనునకైనను
సద్యోజ్ఞానంబు నొసగి సంఘమునందున్
హృద్యంబగు గౌరవ మెపు
డద్యతన సుఖంబులిత్తు వట! రూపాయీ! 3.

అందము లేని కురూపికి
సుందరరూపునకు నుండు శోభలు, మరియున్
నిందితులకు సజ్జనయశ
మందింతువు శక్తియుక్తవగు రూపాయీ! 4.

నీవెవ్వనిఁ గరుణింతువొ
సేవింతురు వాని జనులు శ్రీపతి యనుచున్
భూవిభుడవు నీవేనని
యేవేళను బల్కుచుందు రిక రూపాయీ! 5.

ఎవరెవరో బంధువులని
సవినయముగ వచ్చి చేరి సహచరులగుచున్
నివసించుట నీ మహిమయె
యవిరళసంతోషదాయి వగు రూపాయీ! 6.

ఒక్కడు ధరణీపతియై
యొక్కడు దాస్యంబు చేయుచుండుట కవురా
నిక్కము నీవే కారణ
మిక్కుంభినిలోన జూడ నిక రూపాయీ! 7.

నిరుపేదకు రాజరికము
ధరనేలెడు వానికేమొ దారిద్ర్యంబుల్
ధరణిని గలుగుటకున్ నీ
కరుణయె కారణ మటండ్రు గద! రూపాయీ! 8.

నీవుండిన సుఖముండును
నీవమరిన ధైర్యమబ్బు నిఖిలజగాలన్
నీ వత్యవసరమనదగు
నేవేళను దయనుఁ జూపు మిక రూపాయీ! 9.

స్మరియించిన నమరెదవో?
నిరతము సద్భక్తితోడ నినుఁ బూజింపన్
నరులకుఁ గూడెదవో? మరి
వరముల నిచ్చెదవొ? చెప్పవలె రూపాయీ! 10.
 

No comments:

Post a Comment