Thursday, 13 April 2017

శ్రీ వేంకటేశ్వర

శ్రీ వేంకటేశ్వర
చంద్రకళ వృత్తము
గణములు -- ర,స,స,త,జ,జ,గ 
యతి -- 1,11

ఏడుకొండల పైనను దేవా! యింపుగ నుంటివి శ్రీపతీ!

వేడుకొందుము నిన్నిదె రావా వేదన ద్రుంచగ శీఘ్రమున్

చూడవేలనొ కావగలేవా శోక మణంచుచు భక్తులన్

గోడు పెట్టుట చూడగ బోవా కూర్మిని కొంచెము పంచవా

నీడ నీయగ వేడెద నయ్యా నిన్నెపు డాదర మొప్పగన్

రాడు గావడు రాడను మాటన్ రక్షకు డౌచును ద్రుంచవా

కూడుగుడ్డలు చూప వటయ్యా కుందుచుండెడి వారికిన్

మోడువారిన జీవన మందున్ మోదము నింపుచు బ్రోవవా

ఏడ జూచిన సంఘము నందున్ హేయముగా నవినీతియే

చీడ బట్టిన ధారుణి కీవే క్షేమము గూర్చగ నొప్పగున్

పాడుకొందుము నీ మహిమంబున్ పాపము గూల్చుము హే ప్రభో!

వాడు వీడను భేదము లేలా పౌరుల కెల్లెడ ధారుణిన్

కీడు చేసెడి భావన లేలా కేవల మన్నిట స్వార్థమే

నేడు చూడగ లోకుల లోనన్ నిత్యము నిండిన దక్కటా

పాడుబడ్డ మనంబుల లోనన్ పావనతన్ మరి నింపగా

లేడు శ్రీకర! వేంకట నాథా! లేడిల నీసము డెవ్వడున్

ఏడు కొండల నెక్కెద మయ్యా ఈశ్వర! రక్షణ చేయుమా

వాడిపోయిన భావము లెల్లన్ వైభవ మందగ నిల్పుమా

బీడు వారిన ధారుణి లోనన్ విస్తృత సత్ఫల మిచ్చుచున్

వీడి పొమ్మన కుండగ మమ్మున్ వేడెద చల్లగ చూడగన్.

Wednesday, 12 April 2017

బాదుషా

బాదుషా
 ఆటవెలదులు

మధుర మౌచు సతము మానసం బలరించు
చుండి యంద మొలుకు చుండు రూప
మంది యుండునట్టి యత్యున్నతంబైన
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౧.

ఒంపు లంది యుండి యొయ్యారి కత్తెయై
తనను జూచు వారి మనము దోచి
చెంత జేరి మిగుల సంతసంబును గూర్చు
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౨.

పెండ్లిలోన నైన పేరంట మందైన
సర్వజగతిలోన బర్వియుండి
పిండివంట లందు పెద్దయై చరియించు
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౩.

రమ్యమైన దిలను రాణి యన్నింటను
మధురభక్ష్యరాశి మధ్య జేరి
మనుజకోటి నెల్ల తనదాసులను జేయు
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౪.

నాటినుండి భువిని నేటి కాలముదాక
పోటి పడగ దలచు భోజ్యవస్తు
జాలమందు జూడ సర్వోన్నతంబైన
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౫.

ఎట్టు లైన పొంది లొట్టలు వేయుచు
పిన్నవార లైన పెద్ద లైన
భాగ్య మొదవె నంచు భక్షింపగా జూచు
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౬.

దేహదీప్తి చేత మోహంబు పుట్టించి
రుచిని మించి మిగుల శుచిని జూపి
కవుల హృదుల జేరి కవితలు పలికించు
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౭.

పెరుగు నేతు లందు సురుచిరంబైనట్టి
మైదపిండి యటులె మోదమొసగు
పంచదార గూడ  నంచితంబుగ నుండు
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౮.

తనను తినెడి వారి కనుగుణంబైనట్టి
మార్దవంబు తోడ మమత జూపి
విమల మతిని బ్రజకు బ్రియతరంబైవెల్గు
బాదుషాకు జయము పలుకవలయు.               ౯.


సందియంబు లేదు స్వాదు భక్ష్యంబుగా
యశము నందు చున్న దవనిలోన
సాటి లేని రీతి మేటియై తలపించు
బాదుషాకు జయము పలుక వలయు.              ౧౦.


హ.వేం.స.నా.మూర్తి.


Tuesday, 11 April 2017

నాదేశం

నాదేశం
ఛందము-ఇంద్రవజ్ర
ప్రేమింతు నెల్లప్పుడు వేదభూమిన్

క్షేమంబు లందించెడి శిష్ట ధాత్రిన్

శ్రీమంతమై యొప్పెడి శ్రేష్ఠ సీమన్

ధీమంతమౌ భారత దివ్యగోత్రన్
.


సర్వార్థసంధాయిని! సత్త్వ యుక్తా! 

నిర్వాణ సౌఖ్య ప్రద! నిత్య దీప్తా!

పర్వావళీ సంయుత! భాగ్యదాతా!

సర్వోత్తమా! దండము సార్ద్రచిత్తా!


వేదంబు లిచ్చోటనె విస్తరించెన్

నాదంబు లీనేలనె నాట్యమాడెన్

మోదంబు లీపృథ్విని ముచ్చడించున్

శ్రీదుండు నిద్ధారుణి సేవలందున్.


ఏనాడు గావించితి మెంత పుణ్యం

బీనాడు జన్మించితి మీ ధరిత్రిన్

నానాప్రకారంబుగ నైతికత్వం 

బీనేలపై నేర్చితి మింపుమీరన్.


దండంబు వేదస్తుత! ధన్య! నీకున్

దండంబు దీప్తిప్రద! తథ్య! నీకున్

దండంబు ధర్మస్థిత! దార్ఢ్య! నీకున్

దండంబు హే భారత ధాత్రి! నీకున్.

Thursday, 30 March 2017

హేవళంబి-స్వాగతంపళ్ళెరంబు నందు పావనం బైనట్టి

వస్తుచయము గాంచవచ్చునదిగొ


స్వాంతశుద్ధితోడ సర్వేశు బూజించు


వారి యత్న మనగ వచ్చు నిజము.పూజ చేసి పిదప పూర్ణమానసులౌచు


హేవళంబి నిలకు నెంతయేని

సంతసంబుతోడ స్వాగతింపగగోరు


వారి యత్న మనగ వచ్చు నిజము.ఘనత గూర్చుచుండి తనకాలమందంత


శుభము లొసగుచుండి విభవమీయ


వలయు హేవళంబి స్వాగతం బనగోరు


వారి యత్న మనగ వచ్చు నిజము.సకలగతుల మమ్ము సత్యానురక్తితో


నుండు నట్లు చూచి మెండుగాను


సర్వహితము గోరు సద్భావమిమ్మను


వారి యత్న మనగ వచ్చు నిజము.కనుక రయముమీర కవులార! ముదముతో


స్వాగతించ రండు సవ్యగతిని


భూమి కేగుదెంచు హేమలంబిని నేడు


స్వాస్థ్య మొసగుచుండి సాకుమనుచు.

 

స్వాగతంబు నీకు వత్సరరాజమా!


హేవళంబి! జగతి కిడుము లొసగు


చుండగోరు మతుల ఖండించి సౌఖ్యంబు


గూర్చవలయు నీవు కూర్మిమీర. 

హేవళంబి.

సురుచిర చైత్రమాసమున చూతకిసాలపు భక్షణంబునన్
సరసముగాగ కోయిలలు సచ్ఛుభరావముతోడకూయగా
నరుసము గొల్పురీతి తరులన్నియు పచ్చదనాననిండగా
ధరపయి హేవలంబి సుఖదంబయి వచ్చెను దీప్తులీనుచున్.

మనుజులు చూతపత్రముల మాలలు ద్వారములందుగట్టిస
న్మునిగణ బోధితంబులయి మోదమొసంగెడు శ్లోకపంక్తులన్
నతర భక్తిభావమున గానము చేయుచు స్వాగతించగా
మునుపటి హేవళంబి ముదమున్ భువిబంచగ వచ్చెనూత్నయై.

మామిడి కాయ ముక్కలకు మైమరపించెడి గంధయుక్తయై
క్షేమము గూర్చునట్టి దగు శ్రీప్రద నింబసుమంబు గూడి యా
ప్రేమను జూపు తింత్రిణిని విస్తృతమైన గుడాదు లింపుగా
నామని వేళ జేర్చ దరహాసిని వచ్చెను హేవళంబియై.

విప్రవర్యులు పంచాంగ విషయములను
జనహితార్థము సర్వత్ర చదువుచుండ
సంతసంబును దాల్చుచు సత్వరముగ
నేగుదెంచిన దీవేళ హేవళంబి.

కవులు నుత్సహించి కవితల సౌరభా
లవని పంచుచుండ భువనమందు
సౌఖ్యరాశినింపు సంవత్సరంబౌచు
నేగుదెంచె నిపుడు హేవళంబి.

స్వాగతంబు గొనుము వత్సరరాజమా
హేవళంబి! జగతి నెల్లవేళ
నీదుకాలమందు నిరుపమానందంబు
పంచుమంచు జేతు ప్రార్థనంబు.


శ్రీ హేమలంబీ(బా) నీకు స్వాగతము

శ్రీ హేలంబీ(బా) నీకు స్వాము
శా.    
శ్రీలాలిత్యము, సర్వకార్యములలో క్షిప్రప్రమోదంబు సత్
   శీలౌన్నత్యము, సాధుసేవయు, మహిన్ చిత్సౌఖ్య సౌభాగ్యముల్
   మేలై వెల్గెడు భావజాలము మదిన్, మిన్నంటు సత్కీర్తు లే
   కాలం బెల్లెడ హేమలంబి! ప్రజకుం గల్గంగ నేతెంచుమా!.

శా.    
హేమాలంకృత! హేమలంబి వినుమా హెచ్చైన సౌఖ్యంబు లీ
   భూమిం బంచగ వేగ రమ్ము కొనుమా పూజ్యా! నస్వాగతం
   బేమీయన్ హృదిలో దలంచి యిలపై కేతెంచి యున్నావు? రా
   యీ మాదేశపు దుర్దశన్ మనుపగా నిచ్ఛన్ మదిం దాల్చుచున్.

కం.   
రియాదను నేర్పించగ
   సరసాత్మక! హేమలంబి! సత్వరగతితో
   నరుదెంచితి విదె స్వాగత
   మురుతర సౌఖ్యప్రదాత! యూహాతీతా!

కం.   
లంకల, బీళ్ళను, బొలముల
   నంకిత భావంబుతోడ నద్భుతరీతిన్
   సంకటహరమగు వృష్టిని
   గొంకక నో  హేమలంబి! గురిపించవలెన్.

కం.   
బీదలు ధనికులు ననియెడి  (బాదలు పెట్టక నీనా)
   భేదంబును జూపకుండ విమలాత్మకవై
   శ్రీదముగహేమలంబీ
   మోదంబున సాగిరమ్ము మురిపించుటకై.

శా.    
నీవాసంబున భారతావని నికన్ నిత్యం బనాథ ప్రజా
   సేవాకార్యము వృద్ధిచెందవలయున్ శీఘ్రాతి శీఘ్రంబుగా
   భావావేశము ధర్మకర్మములకై పౌరాళి కబ్బన్వలెన్
   ధీవిస్తారము హేమలంబి మహదుత్తేజంబు లందన్వలెన్.


చం.   
కువలయ మంతటన్ గనగ కూర్ముల పేర్ములు మానవాళిలో
   స్తవమున కర్హమౌ విధిని సభ్యత నిండగ హేమలంబి నీ
   సువిదిత కాలచక్రమున శోభనమై వెలుగొందగా వలెన్
   భవదభిమాన భాగ్యమిక పౌరుల కెల్లర కందగా వలెన్.

కం.   
స్వార్థంబున నిధులన్నియు
   వ్యర్థం బొనరించువారి యత్నము లికపై
   సార్థకనామా! విను ని
   న్నర్థించెద హేమలంబి యణచుట కొరకై.

కం.   
తి దప్పిన జనజీవన
   మతివేగమె నవ్యదీప్తు లందగ వలయున్
   క్షితిపయిని హేమలంబీ
   యతి సౌఖ్యము గూడవలయు నన్ని విధాలన్.

చం.   
రముల సంస్కృతుల్ ప్రజలు దాల్చెడి మానస మీయరమ్ము నీ
   వరయుము నేటి కాలమున నంతట నిండు విదేశ పద్ధతుల్
   సురుచిర భావనాభరిత! సుందరనామక! హేమలంబి యీ
   భరత మహీస్థలంబుపయి పావనతన్ బ్రసరింప జేయుమా.

చం.   
ముదితలు సన్నుతుల్ గొనుచు మోదముతో జరియించుచుండి యే
   యదనున కష్టముల్ గొనక యిమ్మహి నుండెడి భవ్య గౌరవా
   స్పదమగు కాల మిత్తరిని సత్వర మీయగ హేమలంబి నీ

   మదిని దలంచి యెల్లెడల మాన్యత నందగ స్వాగతించెదన్. 

Friday, 24 March 2017

ప్రయాణ ప్రాంగణము.

ప్రయాణ ప్రాంగణము.
శా.     యానప్రాంగణ మాస్థలంబు కనగా నత్యున్నతోత్సాహులై
వానం జూడక యెండలం చనక నవ్వారంద రచ్చోటునన్
వైనం బొప్పగ వస్తుసంతతు లటుల్ పల్రీతులం బట్టి య
య్యానం బచ్చట జేర నెక్కుటకునై యాత్రంబునుం జూపరే.  ౧.

సీ.      ఒకచేత సామగ్రు లొప్పిదంబుగ నంది
యొకచేత బాలల కూత మిచ్చి,
వరుసగా నున్నట్టి బండి పెట్టెలలోన
చో టెక్క డున్నదో చూచుచుండి,
స్వల్పకాలంబులో సరియగు స్థానంబు
వెతికి యెక్కెడి కాంక్ష వేగ బరుచ,
యిది దాటిపోవంగ నెంత సేపటికైన
బండి యన్యం బచ్చ టుండ కునికి
తే.గీ.   శీఘ్ర గతితోడ పరుగెత్తు జీవనంపు
యాత్ర నత్యంత దక్షులై యనుదినంబు
చేయు చుండెడి వారౌట చేరుచుండి
రదిగొ వీక్షించు డవ్వారు ముదముతోడ.                               ౨.

కం.    యాత్రికులారా! రండని
గాత్రంబున మధురిమంబు కనబడ నీష
ణ్మాత్రం బాగక శకటము
చిత్రంబుగ గూయుచుండె సేవాదృష్టిన్.                                ౩.

ఆ.వె. కూతబండి తాను కూర్మితో ధరలోన
పిన్న పెద్ద యనెడు భేదములకు
దూర ముండి వారు కోరిన చోటులన్

జేర్చు చుండు సతము శ్రేష్ఠ యగుచు.                                           ౪.