Monday, 15 August 2016

నేను భారతీయుడి నైనందుకు గర్విస్తున్నాను




స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు
భారతదేశం నా మాతృభూమి
నేను భారతీయుడి నైనందుకు గర్విస్తున్నాను
(ఉత్పలమాలిక)
భారతదేశవాసినగు భాగ్యము నాకు లభించె దీనినిన్
కారణ జన్మమంచు బహు గౌరవ చిహ్నముగాగ దల్చెదన్
వీరులు, ధీరసత్తములు, విజ్ఞవరేణ్యులు, మౌని వర్యులున్,
చారుగుణాఢ్యులై వెలుగు సాధుజనంబులు, దేశభక్తులున్,
కోరికమీర సత్యమును కూర్మిధరించుచు సంసేవకై
చేరుచునుండు వారలును, శ్రేష్ఠులు, సంతత సౌమ్యమూర్తులున్,
వారును వీరలం చసమభావము చూపని యున్నతోన్నతుల్,
సూరిజనంబులున్, పతియె సుమ్మిల దైవము సత్యమంచు సం
స్కారము జూపు సాధ్వులును, శాస్త్రము లారును, నాల్గువేదముల్,
సారభరంబులౌ యుపనిషత్తులు, పూర్వకథార్థసంముల్,
సౌరులు చిందు కావ్యతతి, సాధుజనావన దీక్ష, లెల్లెడన్
మేరలులేని సఖ్యతలు, మేలొనరించెడి శాంతికామనల్,
చారుతరంబులైన నశబ్దసుగంధము లందు భాషలున్,
స్వైర విచార యోగ్యములు చక్కని సంస్కృతు, లద్భుతంపు స
త్కారము జూపు క్షేత్రములు, కమ్మని సూక్తులు, నిర్మలంబులౌ
నీరము లందజేయుచును నిత్యసుఖంబులు గూర్చు వాహినుల్,
పారములేని త్యాగములు, భవ్యయశంబుల కాలవాలమీ
ధారుణి మూడువర్ణముల ధన్యత గూర్చు పతాకయుక్త నా
భారతభూమి పుణ్యనిధి భాగ్యనిధానము సర్వదా శుభా
కారముతోడ వెల్గునది గావున మోక్షద మెల్లరీతులన్.  

Sunday, 14 August 2016

కృష్ణాపుష్కరాలు


 


శ్రీకరమీ పుష్కరవిధి
యాకరము సుఖాలకింక హర్షదమౌచున్
చేకుర జేయును సఫలం
బాకాంక్షలను పితృదేవతాశీస్సులతోన్.

పదిరెండు వత్సరంబుల
నదనెంచి ప్రవేశమందు నాపుష్కరుడీ
నదులందు క్రమత జూపుచు
సదయుండై శుభములొసగు సద్భావముతోన్.


గురు డాత్మగతిని జూపుచు
నరయంగా కన్యలోని కానందమునన్
సురుచిరముగ జేరినచో
నిరుపమయగు కృష్ణకగును నిత్యోత్సవముల్.


భవమంది పశ్చిమంబున
జవమున పూర్వంపు దిశకు సత్త్వోన్నతవై
స్తవనీయ వగుచు చేరెద
వవురా! కొను కృష్ణవేణి యభివాదములన్.


నీవేగు మార్గమందున
పావనమౌ క్షేత్రరాజి బహువరదముగా
భావింపబడుచు నుండును
దేవీ! నీసాహచర్య దీప్తిని గృష్ణా!


ఈపుష్కరకాలంబున
నీపంచను జేరు జనుల నిఖిలాఘములన్
కోపాది దుర్గుణంబుల
బాపంగా కృష్ణవేణి! ప్రార్థింతు నినున్.

Monday, 1 August 2016

సమస్యాపూరణం-౪

 ఆగస్టు 01, 2016
 “ధారాదత్తము సేయ సంపదలు కాంతాదాసులే పూరుషుల్
శ్రీరాముం డలనాడు సీతకొరకై చేరెంగదా జింక నా
నీరేజాక్షి కటంచు కృష్ణు డమరానీకంబునుం దాకె దా
నీరీతింగన నాటినుండి భువిలో నేవేళ శౌర్యాదులన్
“ధారాదత్తము సేయ సంపదలు కాంతాదాసులే” పూరుషుల్.   ౧.


కారుణ్యం బొకయింత చూపక మహా కాఠిన్యతా పూర్ణయై
యా రామున్ వనగామి జేసి విభుగా నస్మత్తనూజాతు నిం
పారన్ జేయు మటంచు కైక యనగా నట్లే నృపుండాడె నౌ
ధారాదత్తము సేయ సంపదలు కాంతా దాసులే పూరుషుల్.     ౨.

"చేరంబోవను నీదు సన్నిధి కికన్, శ్రేయంబులం గోరగా
నేరం బోవ త్వదీయవైభవములన్ నిష్ఠన్ సమర్పింపకే
యే రీతిన్ సుఖమందబోవు విభుడా"! యిట్లెందు స్త్రీలాడగా
ధారాదత్తము సేయ సంపదలు కాంతా దాసులే పూరుషుల్?    ౩. 

ఆగస్టు 02, 2016
సమరశూరులు చీమల జంపువారు
ధర్మపత్నిని బోషింప దానవీరు
లోనమాలను నేర్చిన జ్ఞానధీరు
లౌర! కలికాల మిద్దాని నరయు డిచట
సమరశూరులు చీమల జంపువారు. ౪.


గండు చీమలబారులీ మండపమున
నిండి యుండెను ధైర్యమే మండనముగ
రండు యోచింపు డెట్టులో ఖండనంబు
సమరశూరులు చీమల జంపువారు.  ౫.



హిట్టు, లక్ష్మణరేఖయు చుట్టు జల్లు
నా గమాక్సిను లెవ్వార లబ్బి! చెప్పు
మనిన గురువున కొకఛాత్రు డాడెనిట్లు
సమరశూరులు, చీమల జంపువారు.   ౬.

  ఆగస్టు 04, 2016
మరుభూమిన్ లభియించు గాదె విలసన్మాణిక్య రత్నావళుల్.
స్థిరచిత్తంబును, సత్ప్రయత్న, మవనిన్ సేవించు భావంబుతో
నరు లెవ్వారలు స్వార్థదూరు లగుచున్ నానాప్రదేశంబులం
దరుసం బందుచు సంచరింతు రనిశం బవ్వారి కవ్వేళ బ
ల్మరు భూమిన్ లభియించు గాదె విలసన్మాణిక్య రత్నావళుల్.   7.



నిరతానందముతో బ్రయత్నపరులై, నిష్ఠాగరిష్ఠాత్ములై,
ధరణీచక్రము నుద్ధరించు పనిలో ధన్యత్వముం గోరు నా
గురులం జేరరె దీక్షబూని యటకే కోరంగ శిష్యోత్తముల్
మరుభూమిన్ లభియించు గాదె విలసన్మాణిక్య రత్నావళుల్. 8.

 ఆగస్టు 05, 2016
 కవనం బయ్యెను లుప్తసత్త్వ మది శ్లాఘ్యంబౌట బొంకే సుమా!
అవురా! యెంతటి దుస్థితుల్ గలిగె నీయాంధ్రావనిం జూడగా
నవజాతంబగు బిడ్డకైన విధిగా నవ్వుల్, సమస్తార్థముల్
స్తవనీయంబని యెంతు రాంగ్లఫణితిం దానింక నస్మాకమౌ
కవనం బయ్యెను లుప్తసత్త్వ మది శ్లాఘ్యంబౌట బొంకే సుమా! 9.


అవనీగర్భములోని వారినిధు లేహర్షంబు నందించలే
కవి క్షీణించుచునుండె నౌర! సకలం బత్యుగ్రసంఖ్యాకులౌ
బువివారింగని, వీరలేమొ నదులన్ పోకార్చుచున్నార లిం
క వనంబయ్యెను లుప్తసత్త్వ మది శ్లాఘ్యంబౌట బొంకే సుమా. 10.

 
 ఆగస్టు 05, 2016
సత్య మింక కవనము నిస్సత్త్వమయ్య 
విషయ సంక్రమణార్థంబు విస్తృతముగ
పలురకంబుల నవ్యంపు పద్ధతులిల
ననిశ మాకర్షణీయంబు లగుచునుండ
సత్య మింక కవనము నిస్సత్త్వమయ్య  11.

 ఆగస్టు 06, 2016
వరుణదేవుడు కరుణించె గరువు వచ్చె.
ఎల్ల నదులింకె, సస్యంబు లెండిపోయె
పసులకైనను గ్రాసంపు పరక లేని
సరణి వర్ణించె వ్యంగ్యాన సరసు డొకడు
వరుణదేవుడు కరుణించె గరువు వచ్చె.12


కోర్కి కనుకూలమౌ వృష్టి కురిసి యపుడు
సస్యముల వృద్ధి హర్షాన జరుగుచుండ
ధరణి కంపించె, కృములన్ని దాడిచేసె
వరుణదేవుడు కరుణించె, కరువు వచ్చె.13.


 వానదేవుడు చూపగా దయ వచ్చె గాటక మెల్లెడన్. 
కాననయ్యె సమాజమందున కన్నుగానని స్వార్థముల్
మానుచుండిరి యాత్మధర్మము మానవాళి, ధరిత్రియున్
దానిచేత వికాసహీనత దాల్చె, నాగ్రహ మిప్పుడా
వానదేవుడు చూప గాదయ, వచ్చె గాటక మెల్లెడన్.
  14.


 ఆగస్టు 07, 2016
కవి సన్మానము సేతుమంచు బలుకం గంపించె భీతాత్ముడై.
నవజామాత యొకండు పండుగకునై నారీసమాయుక్తుడై
స్తవనీయశ్వశురాలయం బరుగగా స్వశ్యాలకుం డచ్చటన్
భవనాగ్రంబున వృశ్చికాది గణముం బల్మారు చూపించి, నీ
కవి సన్మానము సేతుమంచు బలుకం గంపించె భీతాత్ముడై.15.


వివిధంబైన స్వకావ్యరాశి యొక డావిర్భూత మోదంబు తో
నవనిన్ సద్యశమందగోరి కరమం దావేళ తాబూని సా
గువిధిం గొందరు దండధారు లచటన్ గుర్తించి యవ్వాని నో
కవి! సన్మానము సేతుమంచు బలుకం గంపించె భీతాత్ముడై. 16.


 ఆగస్టు 08, 2016
 రక కల్గు భోగములు యోగము గూడినవారి కిద్ధరన్. 
ధీరతనుండి, సవ్యగుణదీప్తిని గల్గియు, సత్యనిష్ఠులై
వారును వీరలం చసమభావము చూపక సంఘసేవకై
చేరగ సిద్ధమైన శుభశీలుర, కార్యుల కన్నివేళలం
దూరక కల్గు భోగములు యోగము గూడినవారి కిద్ధరన్.  17.


ఊరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్
కోరక భక్తజనాదులు
చేరుదురు విశిష్టమైన సేవల కొరకై
కూరిమి బంచుచు నుండెద

రూరక భోగములు గల్గు యోగులకు ధరన్.18.
 ఆగస్టు 09, 2016
భారత యోధులన్న రిపువాహినికిన్ దృణకల్పులే కదా.
మీరుచునుందు రెల్లపుడు మేరలు కాశ్మిరమందు నిత్యముం
గోరుచునుందు రాహవము కూర్మి యొకింతయు జూపరౌర! య
వ్వారలు “పాకు సైనికులు” వారియభీష్టము లెంచి చూడగా
భారత యోధులన్న రిపువాహినికిన్ దృణకల్పులే కదా.19


 భరతయోధులు చీమలు పగతురకును.
ఒకరు భాగ్యంబు దోచినా రొకరు మతము,
ఒక్క రీనేల సంస్కృతి నిక్కువముగ
ఔర! యీతీరు చూడంగ నవగతమగు
భరతయోధులు చీమలు పగతురకును.  20.


 ఆగస్టు 10, 2016
 రాముడు ధర్మమున్ జెఱచె రాజులు యోగులు సంతసింపగన్. 
క్షేమము గోరి రాజ్యమున కేవల మొక్కని మాటకోసమై
భూమితనూజ నాత్మసతి బోవిడిచెం గద కాననంబులం
దేమి విచిత్రమో! యతివ నివ్విధి రోయుట నెంచి చూడగా
రాముడు ధర్మమున్ జెఱచె రాజులు యోగులు సంతసింపగన్.  21.


 ఆగస్టు 11, 2016
పద్యము కాలకూటవిషభాండము గాదె కవిత్వవేదికిన్
మద్యము ద్రావువానివిధి మానవకోటిని దిట్టుచుండి, యే
విద్యయు సౌఖ్యహీనమని విస్తృతరీతిని దుష్టభావ సం
పాద్యముగా కవిత్వమును పల్కగ బూనిన నెల్లవేళలన్
పద్యము కాలకూటవిషభాండము గాదె కవిత్వవేదికిన్.22.


 ఆగస్టు 12, 2016
 తల్లికి దండ్రికిన్ దగ ప్రదక్షిణ సేయగరాదు సంతుకున్
తగదు ప్రదక్షిణము సేయ తలిదండ్రులకున్
ఉల్లము సంతసించునటు లుండక పెద్దతనంబులోన దా
నెల్ల విధాల సాయపడ కించుకయుం దయ లేక మిమ్ము నే
నొల్ల నటంచు బోవిడిచి యుర్విజనంబుల మెప్పుకోసమై
తల్లికి దండ్రికిన్ దగ ప్రదక్షిణ సేయగరాదు సంతుకున్. 23.

అగణితమగు సద్భక్తియు
భగవన్నిభులన్న భవ్యభావము మరియున్
తగినంత శ్రద్ధబూనక
తగదు ప్రదక్షిణము సేయ తలిదండ్రులకున్.  24.


ఆగస్టు 13, 2016
భారత యుద్ధరంగమున పార్థుడు సచ్చెను భీము డేడ్వగన్
భారతయుద్ధమున నోడి పార్థుడు సచ్చెన్
మేరలు మీరి యొక్కరుడు మిక్కిలి మద్యము ద్రావి దూలుచున్
చేరి యసంగతంబు లిటు చెప్పుచు నుండెను రావణాసురుం
డారఘురాము గూల్చె విను డందరు నీ యితిహాస వాక్యముల్
భారత యుద్ధరంగమున పార్థుడు సచ్చెను భీము డేడ్వగన్.25.


తోరంపు సంతసంబున
రారాజు సుయోధనుండు రాణికి దెలిపెన్
కోరగ స్వప్నోదంతము
భారతయుద్ధమున నోడి పార్థుడు సచ్చెన్. 26.

  
ఆగస్టు 14, 2016
కుంజరయూధమ్ము, దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్
రంజను డనువా డొక్కరు
డంజనపురి నావముక్క లానందముగా
నంజుచు జూడగ వచ్చిన
కుంజరయూధమ్ము, దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్.  27.

 ఆగస్టు 15, 2016
స్వాతంత్ర్యమ్మున లాభ మందిరి గదా స్వార్థంపు నేతల్ ఘనుల్
భీతిం జెందక దాస్యముక్తియె సదా విధ్యుక్త ధర్మంబుగా
చేతంబందు దలంచి పోరి రపుడున్ క్షేమంబులం గూర్చి యీ
జాతిం గావగ వర్తమానము గనన్ సర్వత్ర దుష్టాత్ములై
 
స్వాతంత్ర్యమ్మున లాభ మందిరి గదా స్వార్థంపు నేతల్ ఘనుల్.  28.

 ఆగస్టు 17, 2016
 భగణంబున గురువు నాస్తి పండితులారా!
అగుపించవు శుభవేళలు
జగమున వైవాహికాది సత్కర్మలకున్
గగనం బందున గాంచుడు
భగణంబున గురువు నాస్తి పండితులారా! 29.


 ఆగస్టు 18, 2016
 ధాన్యము వద్దురా మనకు ధాన్యము గావలె ధన్యతం గనన్. 
అన్యములైన కార్యముల నందగ నేల కుమార! నీవు రా
జన్యునిఠీవి కోసమయి సత్తువ కోల్పడ నేలనోయి యీ
మాన్యము దున్నుకున్న మన మానము ప్రాణము దక్కుగాదె ప్రా
ధాన్యము వద్దురా మనకు ధాన్యము గావలె ధన్యతం గనన్.  30.


ఆగస్టు 19, 2016
గాడిద! వచ్చి చొచ్చె నట కర్ణపుటంబున జోద్యమయ్యెడిన్
వేడుకతోడ నీ విభుడు విన్నపమున్ వినిపించుకోడు తా
జూడడు నాయవస్థ యనుచున్ మది నాగ్రహ మందనేలరా!
గోడకు నున్న మక్షికము కోరి హఠాత్తుగ లేచి యప్పు డో
గాడిద! వచ్చి చొచ్చె నట కర్ణపుటంబున జోద్యమయ్యెడిన్.31.

  
 ఆగస్టు 20, 2016
దోమల్ గుట్టిన రాత్రి, జీవితము నిర్దోషంబు నారోగ్యమున్
క్షేమం బన్నది సందియంబు గద దాక్షిణ్యంబు లేకుండగా
దోమల్ గుట్టిన రాత్రి, జీవితము నిర్దోషంబు నారోగ్యమున్
ధూమంబుం బ్రసరింప జేయుఫణితిం దోరంబు గానప్పుడున్
భూమిన్ వానిని బారద్రోలుట సదా పొందంగ సౌఖ్యంబులన్.  32.


 ఆగస్టు 21, 2016
రామా! రమ్మని కేలుసాచి బిలిచెన్ రమ్యంబుగా రాధయే
శ్రీమన్మాధవ! మోహనాంగ! సుదతీచేతోహరా! కేశవా!
నీమంబొప్పగ నిన్ను దల్తు సతమున్ నీవేల రావైతి వో
స్వామీ! పద్మ దళేక్షణా! ప్రియసఖా!భక్తాళి హృత్పీఠికా
రామా! రమ్మని కేలుసాచి బిలిచెన్ రమ్యంబుగా రాధయే 33.


ఆగస్టు 22, 2016
రామ! రమ్మటంచు రాధ పిలిచె
వందనీయు, మిత్రు, నందాంగనా పుత్రు,
సతత హర్ష భరితు, సాధుచరితు
ప్రేమమీర జూచి క్షేమంబె సుగుణాభి
రామ! రమ్మటంచు రాధ పిలిచె




 


Sunday, 31 July 2016

దత్తపది-౨

అసి - కసి - నుసి - రసి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగించి
పల్లె పడుచు అందాలను వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయుట.
(31.07.2016)
అసితమై యొప్పు కచభార, మద్భుతముగ
సితసుమంబుల మాలను సిగకు జుట్టి
రసిజంబుల సొబగులు చక్షువులకు

ప్రాక సిరివోలె గనిపించు పల్లెపడుచు.         ౧.
 నవ్య-భవ్య-దివ్య-సవ్య 
అనే పదాలను ఉపయోగిస్తూ
నచ్చిన ఛందంలో
వైద్యవృత్తిని గురించి పద్యం వ్రాయటం.
(03.08.2016)

శా. నవ్యంబై వెలుగొందు పద్ధతులతో నానాప్రకారంబుగా
భవ్యంబైన చికిత్స చేయబడునో భాగ్యాన్వితుల్! రండిటన్
దివ్యత్వంబొనగూర్చ, రోగతతులం దీర్చంగ మామార్గమే
సవ్యంబైన దటండ్రు వైద్యవరులీ సంఘంబునం దంతటన్.1

కావ్యము వ్రాయురీతి పలు కమ్మని వాక్యములెంచి యెల్లెడన్
దీవ్యదమోభాషణల దెల్పెదరిట్టుల వైద్యశాలలన్
మీవ్యధదీర్చు కార్యమున మేమిట జూపెడి తీరు మేలికన్
నవ్యము భవ్యమున్ మరియు నమ్ముడు దివ్యము సవ్యమిద్దియే.2

 

Thursday, 28 July 2016

సెలయేరు



 
కొండలలోన బుట్టి పలుకోనల సందుననుండి పారుచున్

మెండుగ సద్దు చేయుచును మెచ్చెడురీతిని వంపుసొంపులన్

దండిగ జూపుచున్ క్షితికి తన్మయతన్ గలిగించుచుండి నీ

వండగ నుందు వీప్రజల కద్భుతరీతి ఝరీ! ప్రశస్తవై.

స్వాదు జలంబునింపుకొని చక్కని తీరుగ నాట్యమాడుచున్

మోదముతో స్వహస్తములు ముందుకు జాచి విహంగపంక్తులన్

నీదరి జేర బిల్చుచు వినిర్మల భావము తోడ ప్రాణులన్

భేదము లేకజూచెదవు విజ్ఞవు నీవు ఝరీ! మహీస్థలిన్.

నీగతి గల్గు ప్రాంతమున నిర్ఝరిణీ! సతతంబు సఖ్యముల్

రాగసుధాఢ్యజీవనము రమ్యసువర్తన మబ్బుచుండు నీ

యాగమనంబు కర్షకుల కందగ జేయును సస్యసంపదన్

స్వాగత మంది యీ భువిని చల్లగ జేయుట నీకు యుక్తమౌ.

నీరే జగదాధారము,

నీరే ప్రాణంబు నిల్పు నిత్యౌషధమై,

నీరే రక్షక మాపగ!

నీరంబందించునట్టి నీవందు నతుల్.            
                                                                                                           28.07.2016                            

Wednesday, 20 July 2016

సమస్యాపూరణం - ౩

 జులై 17, 2016
 సౌజన్యుండైన నేమి సంకట మందున్
భూజనులకు ధైర్యంబున
తేజంబును విజయమొదవు దీప్తియు గల్గున్
నైజంబిది యది కొరవడ
సౌజన్యుండైన నేమి సంకట మందున్.౧.


 జులై 18, 2016
బమ్మెర పోతన్న వ్రాసె, వ్యాకరణమ్మున్
కమ్మని భాగవతమ్మును
బమ్మెర పోతన్న వ్రాసె, వ్యాకరణమ్మున్
సమ్మతమని యలనాడిట
నమ్ముని తుల్యుండు నన్నయార్యుడు వ్రాసెన్.  ౨.


శత్రువు లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు కల్గ నేర్చునే
మిత్రుడు సర్వకాలముల మేలొనరించగ బూనువాడు, సత్
పాత్రత గూర్చువా, డికను భాగ్యము బంచుచు నుండి దౌష్ట్యమున్
వేత్రము చూపుచున్ సతము విస్తృతరీతి నశింపజేయుటన్
శత్రువు, లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు కల్గ నేర్చునే. ౩.

 శత్రు రహితున కబ్బునే? శాంతి సుఖము
శత్రువును గూల్చు దీక్షలో సతత మవని
జనుల కలవడు నేకాగ్ర శక్తి యద్ది
శత్రు రహితున కబ్బునే? శాంతి సుఖము
శత్రు నాశన మందు తా జనుడు గాంచు. 



జులై 20, 2016
మాతను బెండ్లాడి లోకమాన్యుం డయ్యెన్
భూతేశుడైన శంకరు
డా తన్వంగిని హిమాలయాత్మజను శివన్
చేతం బలరగ త్రిజగ
న్మాతను బెండ్లాడి లోకమాన్యుం డయ్యెన్. ౪.

  
జులై 21, 2016
 సన్యాసికి పిల్లనిచ్చి సంబరపడియెన్. 
మాన్యుం డా హిమవంతుడు
ధన్యత్వము నందగోరి, తన్మయుడయి తా
నన్యుల కందక తిరిగెడు
సన్యాసికి పిల్లనిచ్చి సంబరపడియెన్.  5.

 జులై 22, 2016
 వానరు, లెల్ల నొక్కటయి వర్ధిలు కాలము వచ్చు టెన్నడో
మాననివా రకృత్యముల, మాన్యతకై పరుగెత్త్తువార లె
వ్వానికి జంకకుండగను స్వార్థమె చూచుచు నన్యమేమియున్
గాననివారు మానవులు, కర్మము లెంచనివార లాదిలో
వానరు, లెల్ల నొక్కటయి వర్ధిలు కాలము వచ్చు టెన్నడో? 6. 


 జులై 23, 2016
 నాపతి యేగుదెంచ గని నాపతి భీతిని నక్కె నొక్కెడన్. 
చూపుచు ఖడ్గరాజమును, చోరుడ! రమ్ముర! యెక్కడుంటివో
పాపము చేసినా విపుడ వార్యము దండన, నీదుజీవమన్
దీపము నార్పుకొందువని తిట్టుచు, నిప్పులు గక్కుచున్న సే
నాపతి యేగుదెంచ గని నాపతి భీతిని నక్కె నొక్కెడన్. 7.


 జులై 24, 2016
పురుషుని బెండ్లియాడె, నొక పూరుషు డందరు మెచ్చి యౌననన్
వరగుణయైన యొక్కరిత వైభవమొప్పగ నింటివారలౌ
గురుజను లాదరంబునను గూర్చిన వానిని సుందరాంగుడౌ
పురుషుని బెండ్లియాడె, నొక పూరుషు డందరు మెచ్చి యౌననన్
వరుసకు మేనమామ యట వర్ధిలు మంచు నొసంగె దీవెనల్. 8.

 జులై 25, 2016
 పురుషునకుం, దాళిబొట్టు భూషణము సతీ
ధరపయి చూడగ శౌర్యము
పురుషునకుం, దాళిబొట్టు భూషణము సతీ!
సురుచిరముగ నర్థాంగికి
వరగుణులై వీని దాల్చ వైభవ మబ్బున్.  9.


జులై 26, 2016
ప్రజలు ప్రతిరోధకులు మన ప్రగతి కెపుడు
స్వార్థపరులౌచు సర్వత్ర సంచరించు
చుండి నిధులన్నియును మ్రింగుచుండువార
లన్యు లేమైన నాకేమి టని తలంచు
ప్రజలు ప్రతిరోధకులు మన ప్రగతి కెపుడు.10.


హత్య లవినీతి కృత్యంబు లనుదినంబు
మత విరోధంబు లతివల మానహాను
లధిక మౌచుండ కిమ్మన నట్టులుండు
ప్రజలు ప్రతిరోధకులు మన ప్రగతి కెపుడు.  11.


జులై 27, 2016
న్నను భర్తగా గొనిన యన్నులమిన్న అదృష్టరాశియౌ
అన్నవరంబులో జనులు హర్షముతో తమ కండదండగా
నున్న పరోపకారగుణు నొక్కని నున్నతు గాంచి యాత్మలో
నెన్నుచు నుండి రిట్టులని యీతని సాధుచరిత్రు ధీరు రా
జన్నను భర్తగా గొనిన యన్నులమిన్న అదృష్టరాశియౌ.12.


మున్నొక సుందరాంగి గని మోదముతో నిటులెంచె నొక్క డీ
సన్నుతగాత్రి కేనెసరి, సచ్చరితుండను, శౌర్యయుక్తుడన్
మన్నన లందువాడ నిక మాన్యుడనై చరియించువాడ నౌ
యన్నను భర్తగా గొనిన యన్నులమిన్న యదృష్టరాశియౌ.13.


మన్నన గాంచబోవు, బహుమానము లందవటంచు స్నేహితుల్
తన్నొక యజ్ఞగా దలచి తాళుమటంచును నా
డేల వ
ద్దన్నను భర్తగాగొనిన యన్నులమిన్న యదృష్టరాశియౌ
“పున్నమి” వానితో మహిని పొందెసుఖంబు లనారతంబుగన్. 14. 


జులై 28, 2016
పోరువలన శాంతి బొందగలము
మోద ముడిగిపోవు,సోదరావళితోడి
పోరు వలన, శాంతి బొందగలము
కలిసి యొక్కటైన కలహంబులను మాని
సత్య మిందికేల సందియంబు. 15.

రాజుతోడ బలికె రమ్యంబుగా మంత్రి
దేవ! మనకువైరి తిరముగాను
పొరుగువాని కహితు డరయంగ వీరల
పోరువలన శాంతి బొందగలము.16

 జులై 29, 2016
 హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశమున్ కృషి చేయగా దగున్. 
వారును వీరటంచు పలువాదము లాడక, సత్స్వభావులై
కోరిక మీర నందరికి కూరిమి బంచుచు ధర్మనిష్ఠ ని
ద్ధారుణి సంచరించవలె, తన్మయతన్ సమభావనాసమా
హారము కోసమై ప్రజ లహర్నిశమున్ కృషి చేయగా దగున్.  17.



కూరిమి కోసమై సత మకుంఠిత దీక్షను బూనగా వలెన్

ధీరత బూని యన్నిటను దివ్య యశంబుల నందుచుండి సం
స్కారముతోడ పేదలకు సంపద పంచుచు స్వార్ధభావ సం
హారము కోసమై ప్రజలహర్నిశమున్ కృషిచేయగా దగున్.18.


 జులై 30, 2016
వ్యర్థ మొనరింప దగును సంపదల బుధులు

నిరత సుఖముల కోసమై పరుగు లిడుట
వ్యర్థ, మొనరింప దగును సంపదల బుధులు
మెతుకు దొరకక నిత్యమీ క్షితిని దిరుగు
దీనజనముల సేవను మానకుండ.  19.


సంవిద్రోహ శక్తుల యత్నములను
వ్యర్థమొనరించ వలయు, సంపదల బుధులు
మెచ్చుకొనునట్లు ధరవారి మేలుగోరి
వ్యయము చేయంగ వలయు నెవ్వారలైన.20.

అహముతో గర్వించి సహవాసులను జేరి
                      పరుషమౌ వాక్యాలు పలుకుచుండి
సంవిద్రోహులై సంచరించెడివారి
                      యత్నంబులను గాంచి యనుదినంబు
సన్మార్గగములైన సజ్జనావళి యేమి
                       చేయుట యుక్తమీ నీక్షితిని జెపుడు?,
దారిద్ర్యబాధతో తాళలే కున్నట్టి
                        వారల కేయవి పంచవలయు?
సద్వివేకంబు చూపుచు సర్వ విషయ
సార మందించు చుండెడి వారి నేమి
యనగ జెల్లును భువిలోన? నందురేని
వ్యర్థమొనరింపదగును, సంపదల, బుధులు.