Wednesday, 20 July 2016

సమస్యాపూరణం - ౩

 జులై 17, 2016
 సౌజన్యుండైన నేమి సంకట మందున్
భూజనులకు ధైర్యంబున
తేజంబును విజయమొదవు దీప్తియు గల్గున్
నైజంబిది యది కొరవడ
సౌజన్యుండైన నేమి సంకట మందున్.౧.


 జులై 18, 2016
బమ్మెర పోతన్న వ్రాసె, వ్యాకరణమ్మున్
కమ్మని భాగవతమ్మును
బమ్మెర పోతన్న వ్రాసె, వ్యాకరణమ్మున్
సమ్మతమని యలనాడిట
నమ్ముని తుల్యుండు నన్నయార్యుడు వ్రాసెన్.  ౨.


శత్రువు లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు కల్గ నేర్చునే
మిత్రుడు సర్వకాలముల మేలొనరించగ బూనువాడు, సత్
పాత్రత గూర్చువా, డికను భాగ్యము బంచుచు నుండి దౌష్ట్యమున్
వేత్రము చూపుచున్ సతము విస్తృతరీతి నశింపజేయుటన్
శత్రువు, లేనివాని కిల శాంతి సుఖంబులు కల్గ నేర్చునే. ౩.

 శత్రు రహితున కబ్బునే? శాంతి సుఖము
శత్రువును గూల్చు దీక్షలో సతత మవని
జనుల కలవడు నేకాగ్ర శక్తి యద్ది
శత్రు రహితున కబ్బునే? శాంతి సుఖము
శత్రు నాశన మందు తా జనుడు గాంచు. జులై 20, 2016
మాతను బెండ్లాడి లోకమాన్యుం డయ్యెన్
భూతేశుడైన శంకరు
డా తన్వంగిని హిమాలయాత్మజను శివన్
చేతం బలరగ త్రిజగ
న్మాతను బెండ్లాడి లోకమాన్యుం డయ్యెన్. ౪.

  
జులై 21, 2016
 సన్యాసికి పిల్లనిచ్చి సంబరపడియెన్. 
మాన్యుం డా హిమవంతుడు
ధన్యత్వము నందగోరి, తన్మయుడయి తా
నన్యుల కందక తిరిగెడు
సన్యాసికి పిల్లనిచ్చి సంబరపడియెన్.  5.

 జులై 22, 2016
 వానరు, లెల్ల నొక్కటయి వర్ధిలు కాలము వచ్చు టెన్నడో
మాననివా రకృత్యముల, మాన్యతకై పరుగెత్త్తువార లె
వ్వానికి జంకకుండగను స్వార్థమె చూచుచు నన్యమేమియున్
గాననివారు మానవులు, కర్మము లెంచనివార లాదిలో
వానరు, లెల్ల నొక్కటయి వర్ధిలు కాలము వచ్చు టెన్నడో? 6. 


 జులై 23, 2016
 నాపతి యేగుదెంచ గని నాపతి భీతిని నక్కె నొక్కెడన్. 
చూపుచు ఖడ్గరాజమును, చోరుడ! రమ్ముర! యెక్కడుంటివో
పాపము చేసినా విపుడ వార్యము దండన, నీదుజీవమన్
దీపము నార్పుకొందువని తిట్టుచు, నిప్పులు గక్కుచున్న సే
నాపతి యేగుదెంచ గని నాపతి భీతిని నక్కె నొక్కెడన్. 7.


 జులై 24, 2016
పురుషుని బెండ్లియాడె, నొక పూరుషు డందరు మెచ్చి యౌననన్
వరగుణయైన యొక్కరిత వైభవమొప్పగ నింటివారలౌ
గురుజను లాదరంబునను గూర్చిన వానిని సుందరాంగుడౌ
పురుషుని బెండ్లియాడె, నొక పూరుషు డందరు మెచ్చి యౌననన్
వరుసకు మేనమామ యట వర్ధిలు మంచు నొసంగె దీవెనల్. 

Tuesday, 19 July 2016

గురువుగురువు
కం.  గురుపూర్ణిమ పర్వంబున
నిరతము సద్బోధనాఖ్య నిష్ఠాగరిమన్
ధరణీతలమున దీపిలు
గురుజనులకు వందనముల కోట్లర్పింతున్.

కం.  ఛాత్రులను ప్రేమ మీరగ
పుత్రులుగా దలచుచుండి భువనంబున సత్
పాత్రత, జీవన సరణియు
నాత్రంబుగ నేర్పు గురుల కందింతు  నతుల్.

కం.  అంతేవాసుల కొరకయి
సంతసమున జ్ఞానధనము సాదరఫణితిన్
సాంతం బొసగెడి గురునకు
సంతత మందించవలయు సత్ప్రణతులిలన్.

కం.  తనశిష్యకోటిమనముల
ననుదినమును పేరుకొనెడి యజ్ఞానంబున్
నతర జ్ఞానజ్యోతికి
ననిశం బర్పించుగురున కందింతు నతుల్.

కం.  గురువే జగదాధారము
గురువే జీవనము నేర్పు కోవిదు డిలలో
గురువే రక్షకు డగుటను
గురునకు వందనము లిడుదు గురుతరభక్తిన్.

Monday, 18 July 2016

బమ్మెర పోతనబమ్మెర పోతన
శా.    శ్రీమంతంబగు కల్పవృక్ష నిభమై, చిద్భావసందీప్తమై
క్షేమం బెల్ల జనాళికిచ్చుచు బృహత్ శ్రేయంబులందించుచున్
భూమిన్ వెల్గెడు భవ్యకావ్యరచనన్ పుణ్యాత్ముడైనట్టి యా
ధీమంతుండగు పోతనార్యు దలతున్ దివ్యాంగు నిప్పట్టునన్.
సీ.     రాముడా జ్ఞాపించ రమణీయమై యొప్పు
కావ్యంబు రచియించు నుడు తాను,
రాజాంకితము చేయ నోజన్మదాయిని!
విశ్వసింపు మటన్న విజ్ఞవరుడు,
పొలము దున్నిన రాదె యలఘుసౌఖ్యంబంచు
సంతసంబున బల్కు సజ్జనుండు,
నన్నయాదులు తాము మున్నంటకుండుట
తన భాగ్యమని యెంచు ధన్యజీవి,
పలికించు వాడుండ పలుకకుండుట యేల
పలికెద నేనంచు పలుకువాడు,
భాగవతాఖ్యంబె భవహర మంత్రమౌ
నని తెల్పియున్నట్టి యనఘు డతడు
సహజ పండితు డంచు సాహిత్యలోకాన
యశమంది యున్నట్టి యసదృశుండు
అనితర సాధ్యమై అద్భుతంబగు రీతి
పద్యంబులల్లిన పండితుండు
తే.గీ. ఆంధ్ర పాఠక జనముల కనుదినంబు
వందనీయుడు తానౌచు వరలుచున్న
పరమ భాగవతోత్తము పదయుగళికి
ప్రణతు లర్పించు చున్నాడ భక్తితోడ.

Saturday, 12 March 2016

శివ

శ్రీ శివ


శ్రీకంఠ! నాగభూషణ!
చీకాకుల ద్రుంచునట్టి చిన్మయరూపా!
లోకాల నేలు చుండెడి
శ్రీకర! ప్రణతులను నీకు చేసెదను శివా!                             .

నీవే లోకాధీశుడ
వీవే సర్వార్థదాత వీవే ప్రజకున్
భావావేశము గూర్చెద
వీవే తండ్రులకు దండ్రి విమ్మహిని శివా!                             .

నీయాన బూని బ్రహ్మయు
నీయాజ్ఞను గొనుచు హరియు నిఖిల జగాలన్
చేయుచు నుందురు కృతులను
నీయాజ్ఞయె దాల్తు రెల్ల నిర్జరులు శివా!                               .
 
శిరమున గంగను, చంద్రుని
నురమున సర్పములు, పుర్రె లుత్సవ మనుచున్
సురుచిర సౌఖ్యము లొసగుచు
ధరవారిని గావ నీవు దాల్చెదవు శివా!                             . 

సురగణము కోరినంతట
నిరుపమగతి విషము నపుడు నిష్ఠాగరిమన్
సరియంచు ద్రావినాడవు
స్మరహర! నినె గొల్తునయ్య! సతతంబు శివా                   .

జల మించుక గొని హర! నీ
తలపై చల్లియును బిల్వ తరుపత్రాలన్
నిలిపిన వారల కిలలో
నలఘు సుఖంబులను గూర్తు వనుదినము శివా!         . 
                         
ఆకాశంబున దిరుగుచు
చీకాకులు మహిని గల్గ చేసెడి వారిన్
పోకార్చి ద్రుంచినాడవు
ప్రాకటముగ నాడు, గొనుము ప్రణతులను శివా!              .

తల్లివి నీవై సతతం
బెల్ల జగంబులను గాతు వేవిధి జూడన్
ఫుల్లాబ్జనేత్ర! శంకర!
సల్లలితానందసుఖద! సకలస్థ! శివా!                                 .

శిరముం గన్నులు వదనము
కరచరణాదులును నాదు కన్నులు తనువున్,
పురహర! నిను సేవించుటకే
నిరతము నిను గొల్చు బుద్ధి నీవొసగు శివా                   .

అభిషేకప్రియ! శంకర!
శుభవరదాయక! శుభాంగ! సుందరమూర్తీ!
విభవంబు లొసగు దేవర!
యభయం బొసగుచును గావు మనుదినము శివా    ౧౦.

Friday, 11 March 2016

శివస్తుతిశివస్తుతి

సీ.              నాకు చేయూతవై నా కరంబులనంది


నడిపించు సర్వేశ! నాగభూష!


నాకు మిత్రుండవై నావర్తనమునందు


సన్మార్గమును జూపు చంద్రమౌళి!


నాకొజ్జవై నిల్చి నాస్వాంత మందున్న


అజ్ఞానమును ద్రుంచు మఘవిదూర!


నాతండ్రివై యొప్పి నాజీవనం బందు


రక్షచేకూర్చు మో ప్రమథనాథ!


తే.గీ.          జనని వౌచును కాపాడు మనయ మీశ!


బంధు డౌచును హర్షంబు పంచు మభవ!


దురితనాశన! యఘములు ద్రుంచు మయ్య!


యిచట నీకన్న దిక్కు నా కెవ్వ రయ్య!


సీ.              నిత్య మెందేగినన్ నీ కీర్తనము చేయు


సద్భావమును గూర్చు శర్వ! నాకు,


సత్కార్యములె చేయు శక్తి నాకందించి

సాధుత్వమును నిల్పి సాకు మయ్య!


మాటలన్నింటిలో మార్దవంబును నింపి

సంఘజీవన మిలను సాగనిమ్ము,


సర్వభూతాలలో నుర్వీతలంబందు

నిన్నె చూచెడి దృష్టి నిరత మిమ్ము,


తే.గీ.          ఫాలలోచన! బహువిధ భాగ్యతతులు


జనుల కందించి సర్వత్ర జగతిలోన


శాంతి సౌఖ్యాలు హర్షాల కాంతు లెపుడు


వ్యాప్తి చెందెడు సౌభాగ్య భాగ్య మిమ్ము

 

హిరణ్యగర్భాది సురాసురాణాం
కిరీటమాణిక్య విరాజి మండితమ్|
సదాశివ త్వచ్చరణాంబుజద్వయమ్
మదీయ మూర్ధాన మలంకరోతు||

అనువాదము:

తే.గీ.           క్రమత బ్రహ్మాది దేవతా గణము దాల్చు
మకుట మాణిక్యరాజిచే మండితంబు
వెలుగు చుండును గాత, నాతలను సతము.
లౌచు నొప్పారు నీజంట యడుగులు శివ!