Monday, 31 March 2014

వి జ య కు వీడు కో లు

                       వి కు వీడు కో లు

విభజనంబుతోడ వేర్పాటు భావంబు
కలుగజేసినావు ఘనతరముగ
సోదరాళిలోన మోదంబు క్షీణించ
ప్రజలు మరువలేరు విజయ! నిన్ను. 1.


నుల జీవనంబు సకలభారతమందు
దుఃఖభరితమయ్యె తోరమైన
ధరలవృద్ధివలన నిరతదైన్యం బబ్బె

ప్రజలు మరువలేరు విజయ! నిన్ను. 2.


శము సన్నగిల్లె దిశలలో నవినీతి
యలముకొనెను నిత్య మధికముగను,
నింద లధికమయ్యె నీకాలమందున,
ప్రజలు మరువలేరు విజయ! నిన్ను. 3.


కుత్సితంబు పెరిగె కువలయంబందంత
మతముపేర కలహ మతులమగుచు
విస్తరించియుండె వాస్తవం బియ్యది
ప్రజలు మరువలేరు విజయ! నిన్ను. 4.


వీడుకోలు నీకు విజయాఖ్య వర్షమా!
మరువలేని వెన్నొ మహితముగను
కూర్చినావు నిజము కువలయంబునకీవు
ప్రజలు మరువలేరు విజయ! నిన్ను. 5.


కోరుకున్నదంత తీరంగ నీరీతి
తనిసియుండి మరల ధరణికీవు
అరువదేండ్లకాల మగుపించకున్నను
ప్రజలు మరువలేరు విజయ! నిన్ను. 6.


లుప్తమయ్యె మమత, ప్రాప్తించె ద్వేషంబు,
స్వార్ధమధికమయ్యె సకలజగతి
నిజముబలుకుచుంటి నీకాలమందున
ప్రజలు మరువలేరు విజయ! నిన్ను. 7.

Sunday, 30 March 2014

శ్రీ జయనామసంవత్సర (ఉగాది) శుభకామనలుశ్రీ నాసంత్స(ఉగాది) శుకాలు
(సుందర కందపద్య సుమమాల)
శ్రీకరమై జయవత్సర

 మాకరమై శాంతి కతుల హర్షాత్మకమై

 చేకూర్చు గాత, శుభములు

ప్రాకటముగ యశములొసగి బహుసుఖదంబై    1.

యములు కలుగంగా వలె

భయమంతయు తొలగిపోయి ప్రజలందరకున్

జయవత్సరకాలంబున

క్షయమై కల్మషము, సుఖము సమకూరవలెన్     2.

తనములు సాగగావలె

క్షితిపయి సత్యంబు నిలుప, సిరులందవలెన్

క్షితిజముల పెంపకంబున

శతశాతము హాయికలిగి జయవర్షమునన్           3.

నానావిధసత్క్రతువులు

దానాదులు జరుగవలయు ధర్మము గావన్

మానవులు సత్యసమరపు

సైనికులై నిలువవలయు జయవర్షమునన్.           4.

తభేదము నశియించుట

కతులిత యత్నంబు జరిగి యత్యద్భుతమౌ

వ్రతదీక్ష బూనగావలె

క్షితిపయి జయహాయనాన క్షేమముగలుగన్.       5.

సంపదలకు నిలయంబై

సంపూర్ణవికాసమంది జగమంతటిలో

నింపైన యశములాంధ్రము

సంపాదించంగ వలయు జయకాలమునన్.       6.

వత్సరమంతయు భువిపై

సత్సౌఖ్యము లందవలయు, జయహాయనమం

దుత్సాహవర్ధనంబయి

సత్సంగతి కలుగవలయు జనులందరకున్     7.

మణీయాద్భుతభావం

బమరగ జయకాలమందు హర్షాన్వితులై

సముచితవర్తనతో జను

లమలిన యశమందవలయు నాంధ్రావనిలోన్. 8.

శుభకరమై జయవర్షము

ప్రభవాదుల మేటియౌచు బహువిధములుగా

ప్రభవింపజేయు జయములు,

విభవంబులు భారతాన విస్తృతరీతిన్.             9.

రతావని కీయబ్దము

వరమై సత్ప్రభుత నొసగి వరుసజయాలన్

నిరతము గూర్చుచు ప్రజలకు

సిరిసంపద లొసగవలయు శ్రీమంతంబై.     10.

కాలోచిత సద్వృష్టియు,

మేలౌ సస్యంబులంది మేదినిలోనన్

పాలకులకు జయవత్సర

కాలంబున స్వాంతశుద్ధి కలుగంగవలెన్.        11.

నములలో సద్భావము

జనులందరిలోన కలిగి సద్వైభవమీ

ఘనతరజయవర్షంబున

ననుపమగతి గలుగవలయు నాంధ్రావనిలోన్. 12.

వ్యంబౌ రాష్ట్రంబున

సవ్యాలోచనముచేత సత్సౌఖ్యంబుల్

దీవ్యజ్జయవత్సరమున

భవ్యంబుగ నందవలయు ప్రజలందరకున్.     13.

లుప్తంబై యన్యాయము

వ్యాప్తిం జెందంగ సత్య మాంధ్రావనిలో

ప్రాప్తములౌ సచ్ఛుభ సం

దీప్తులు జయవత్సరాన స్థిరభావముతోన్.        14.
జయనామసంవత్సరం
అందరికీ సుఖసంతోషాల నందిచాలని ఆకాంక్షిస్తూ,
మీ
హ.వేం.స.నా.మూర్తి,

Monday, 24 March 2014

తోటకూర

శక్తిదాయక మియ్యది సకలగతుల
నుపకరించుచు సర్వదా యుర్వియందు
గూర్చు నారోగ్యభాగ్యంబు కూర్మిమీర
మేటి యన్నింట చూడంగ తోటకూర.               1.


చేలలోనుండు, తోటలో చేరియుండు,
ఇండ్లదరులందు దొడ్లలో నిమిడియుండు,
ఎందు బెంచిన సంతస మంది యుండు
మేటి యన్నింట చూడంగ తోటకూర.               2.


పిన్నవారికి, స్త్రీలకు పెద్దలకును
స్వాస్థ్యవర్ధన మొనరించు, సన్మతినిడు
పథ్యమైనట్టి శాకమీ వసుధలోన
మేటి యన్నింట చూడంగ తోటకూర.               3.


హితము గూర్చును, దేహాన వెతల నణచు,
లాభదాయకమై పెంచు ప్రాభవంబు,
ధరణి జనముల కండయై ధరను వెల్గు
మేటి యన్నింట చూడంగ తోటకూర.              4.


కూరయై యుండు, పప్పుతో కూడియుండు,
పులుసుకూరగ రూపంబు పొందుచుండు,
ఉర్వి నెట్లున్న రుచ్యమై యొప్పుచుండు
మేటి యన్నింట చూడంగ తోటకూర.              5.


ప్రాణములు దీసి, ఖండించి పాత్రలోన
నుడక బెట్టుచు బాధించుచున్న నైన
నాగ్రహించక జనులకు హర్ష మొసగు
మేటి యన్నింట చూడంగ తోటకూర.                6.


పరుల కుపకార మొనరించుకొరకు జగతి
జన్మ నొసగెను దేవుండు సత్యమనుచు
త్యాగభావాన నర్పించు తనను తాను
మేటి యన్నింట చూడంగ తోటకూర.                7.


సాత్త్వికాహార మియ్యది జనుల కిలను
బుద్ధివికసన మొనరించు భోజ్యమగుచు
స్వార్థ మొక్కింతయును లేక సత్య మవుర!
మేటి యన్నింట చూడంగ తోటకూర.                 8.

మతసహనం

బంగార మేరీతి సింగార మొలికించు
          నగల యాకృతి నందు జగతిలోన,

క్షీరమేరీతిగా ధారుణీతలమందు
          బహురూపముల దృప్తి పరచుచుండు,

మృత్తు తానేరీతి మేదినీస్థలిలోన
          వివిధాకృతులలోన విశదమగును,

శిలయు నేరీతిగా పలురూపములు పొంది
          పూజింపబడుచుండు పుడమిలోన

నట్లె విశ్వంబు సృజియించి, యవనివారి
కఖిల సౌఖ్యంబు లందించి యనవరతము
రక్ష చేసెడి భగవాను డీక్షితిపయి
యెన్ని రూపంబు లందునో యెరుగ దరమె.           1.


రాముడై యొకసారి కామితంబుల దీర్చు,
          కృష్ణుడై ధరవారి తృష్ణ లణచు,

హనుమ తానేయౌచు నద్భుతం బొనరించు
          వేంకటేశ్వరుడౌచు సంకటములు

హరియించి భక్తాళి కరుసమందించును,
          లింగరూపంబులో సంగతముగ

శంకరుండై వెల్గు సజ్జనావనుడౌచు
          నాల్గుమోములు దాల్చి నలువయౌను,

శక్తిరూపంబులో నుండు, భక్తులైన
సాధుజనముల పాలిటి సర్వగతుల
నండయై నిల్చి ధైర్యంబు నందజేసి
ధర్మ రక్షణ చేసి యీ ధరణి గాచు.                     2.


కరుణామయుండౌచు నిరతసౌఖ్యంబు లీ
          జగతికందించును, సత్త్వమూని

శిలువనైననుగాని చెదరకుండగ మోయు
          క్రీస్తురూపంబుతో రేలుబవలు,

తానె యల్లాయౌచు తనను గొల్చెడివారి
          పాతకంబుల ద్రుంచి బహుళగతుల

బ్రోచువాడై సర్వభోగంబు లందించి
          దయజూచు సర్వదా ధరణి జనుల

మందిరంబులలోనుండు, మస్జిదులను,
చర్చి యనియెడి ప్రాంతాన సన్నుతిగన
వాసముండును భువిలోన వైభవముగ
నన్నిరూపంబులును దానె యగుచునుండి.          3.


హరియనుచును, హరయనుచును
సురుచిరముగ క్రీస్తటంచు సుందరఫణితిన్
నిరతం బల్లా యనుచును
స్మరియించెడివారి కొసగు సర్వార్ధంబుల్.             4.


భావానుగుణ్య రూపం
బేవేళను బొంది బ్రోచు నిలవారల నా
దేవాధిదేవు డెల్లెడ
జీవులలో జేరియుండి శ్రీప్రదుడగుచున్               5.


ఎవ్వార లెట్టిరూపము
నెవ్విధమున గొల్వ బలికి, యింపలరంగా
నవ్వారికి సుఖసంతతు
లివ్వంగా బూనుచుండు నీశ్వరుడు దయన్           6.


తనమతము గొప్పదంచును
ఘనతర దర్పంబుతోడ కలుషాత్ముండై
యనుచితముగ పరనిందలు
మనుజుం డొనరింపరాదు మదమత్తుండై              7.


పరమతనిందాసక్తుని
కరుణాత్ముండయ్యు ప్రభుడు కలుషోదధిలో
చిరకాలము పడద్రోయును
నరులీ సత్యంబు తెలిసి నడువగ వలయున్          8.


పరమత సహనము జూపెడి
నరు డిహమున వలసినట్టి నానార్థంబుల్
స్థిరయశము లంది మీదట
పరసుఖములు పడయగలడు పరమాత్ముకృపన్.  9.


ఔరా! ముస్లిము వనితలు
శ్రీరాముని గొల్వబూని చేరిరి యిచటన్
వీరల కారఘురాముడు
కారుణ్యము జూపి దీర్చు కామితము లికన్            10.


మహ్మదీయాంగనామణుల్ మహితగుణుని
రామచంద్రుని పూజించ నీమమొప్ప
చేరు తీరిది స్పష్టంబు చేయుచుండె
మానవులలో పరమతాభిమానదీప్తి.                    11.

Sunday, 23 March 2014

స్త్రీమూర్తి

జగతిలో మహిళకు సాటి యొక్కరులేరు
          తనకు తానేయౌను తథ్యమిద్ది,

నరుని కన్నింటిలో వరుసగా తోడౌచు
          ననుదినంబును హర్ష మందజేయు,

సృష్టి చేయును, పెంచు నిష్టసౌఖ్యం బిచ్చు
          కారణంబై నిల్చు ఘనత కెపుడు,

గృహిణియై యన్నింట సహకార మందించు
          బహుకష్టముల కోర్చు నహరహమ్ము

అతివ చేయలేని దవనిలో నేదేని
కానరాదన ననుమానమేల?

ముదిత కేదియేని ముద్దార నేర్పింప
నేర్చు నందమొప్ప నిష్ఠ బూని.                           1.


చిత్రమందు జూడ చిత్తశుద్ధిగ నీమె
గ్రంథపఠనజేయు కాంక్షతోడ
ఉన్నతాశయమున నుపవిష్టయై యుండె
పొత్తమొకటి చేతబూని యదిగొ.                           2.


గ్రంథనామం బేమొ కానరాకున్నది
          భవ్యమై వెలుగొందు భారతంబొ,

పరమపూజ్యంబైన భాగవతంబేమొ,
          కాకున్న నెంతేని ఘనతగాంచు

వాల్మీకి రచితమై కల్మషంబులబాపు
          గ్రంథరాజంబైన రామచరిత

మదియును గాదేని యత్యుత్తమంబైన
          ధర్మశాస్త్రంబౌను తనమనమున

హర్షమును నింపి, యెంతేని హాయినొసగు
నట్టి గ్రంథంబు నీయమ యంది మిగుల
శ్రద్ధతో జేరి యిచ్చట చదువబూనె
నంద మొలుకంగ ధన్య యీ యతివ యందు.        3.


జ్ఞానార్జనంబు చేయుట
కేనాడును వయసు, లింగ మీభువిలోనన్
కానేరవు బాధకములు
మానినులకు విద్య మిగుల మాన్యత గూర్చున్.      4.

Tuesday, 18 March 2014

వేదవిద్యార్థి

ఒకచేతి వ్రేళ్ళతో నొప్పుగా వాక్యాలు
          లెక్కించు వాడౌచు నొక్కచేత

జందెమంటుచునుండి శ్రద్ధతో పన్నాలు 

          వల్లించు చున్నట్టి బాలు జూడ
వేదవిద్యాభ్యాస మాదరంబుగ జేయు
          సచ్ఛాత్రు డనుటలో సందియంబు

లేదు కొంచెంబైన వేదరాశిని యీత
          డాపోశనం బంది యనుపమమగు

ఖ్యాతి నందుట నిక్క మాపైని వేదార్థ
          భాష్యంబు పఠియించి బాగుగాను

లక్షణంబులు నేర్చి దక్షుడై వెలుగొందు
          విజ్ఞానఖని యౌచు వివిధగతుల

ధర్మానురక్తుడై ధరణిపై వేదోక్త
          కర్మంబు లన్నియు ఘనతరముగ

జరుగునట్లుగ జూచు సామర్ధ్యముం బొంది
          విశ్వాని కాప్తుడై వినుతులొందు

ఇతని గన్నతల్లి సుతుని వైభవదీప్తి
గాంచి ధన్యనైతి నంచు మిగుల
సంతసించుచుండు సర్వకాలములందు
సత్సుఖంబు లొదవి జగతిలోన. 1.


వేదము సర్వవిధంబుల
శ్రీదంబై జగతిలోన స్థిరసౌఖ్యంబుల్
మోదంబు గలుగ జేయుచు
నాదరముగ గాచు జనుల నత్యుత్తమమై. 2.


నిగమాధ్యయనం బెంతయు
తగినట్టిది విప్రతతికి ధరణి సురత్వం
బగణిత యశముం గూర్చుచు
భగవానుని యండ నొసగు భాగ్యదమగుచున్ 3.

Monday, 17 March 2014

లేఖ

క్షేమమిచ్చట నేను శ్రీమతీ! నీవెట్టు
          లున్నావు? క్షేమమా యువిద నీకు?

నిన్నె తలచుచునుండి నిరతంబు నేనిందు
          నీరూపు మదిలోన నింపుకొంటి

నిద్రలో మెలకువ న్నీసుందరాకార
          మగుపించు చున్నదో యతివ నిజము,

స్వామికార్యంబూని నీమంబుతో నింత
          దూర మేతెంచితి చారుశీల!

కార్యనిర్వహణాన కాంత! యొక్కింతైన
          ఉత్సాహ మెదలోన నూనదాయె

నీసాహచర్యంబు, నీచిద్విలాసంబు
          ప్రేమపూర్ణంబైన పిలుపునకును

దూరమై యున్నట్టి కారణంబున నాకు
          క్షణ మొక్కయుగముగా గడచుచుండె

కొద్దిరోజులలోనె కోరినట్టుల నేను
          నీచెంత కేతెంతు నిర్మలాంగి!

సుదతి! నారాక కోసమై చూచుచుండి
ధైర్యమును వీడవలదంచు తనమగండు

వ్రాసి పంపిన లేఖ నాపడతి చూచి
యతుల మైనట్టి సంతస మందె నపుడు.