Saturday, 12 March 2016

శివ

శ్రీ శివ


శ్రీకంఠ! నాగభూషణ!
చీకాకుల ద్రుంచునట్టి చిన్మయరూపా!
లోకాల నేలు చుండెడి
శ్రీకర! ప్రణతులను నీకు చేసెదను శివా!                             .

నీవే లోకాధీశుడ
వీవే సర్వార్థదాత వీవే ప్రజకున్
భావావేశము గూర్చెద
వీవే తండ్రులకు దండ్రి విమ్మహిని శివా!                             .

నీయాన బూని బ్రహ్మయు
నీయాజ్ఞను గొనుచు హరియు నిఖిల జగాలన్
చేయుచు నుందురు కృతులను
నీయాజ్ఞయె దాల్తు రెల్ల నిర్జరులు శివా!                               .
 
శిరమున గంగను, చంద్రుని
నురమున సర్పములు, పుర్రె లుత్సవ మనుచున్
సురుచిర సౌఖ్యము లొసగుచు
ధరవారిని గావ నీవు దాల్చెదవు శివా!                             . 

సురగణము కోరినంతట
నిరుపమగతి విషము నపుడు నిష్ఠాగరిమన్
సరియంచు ద్రావినాడవు
స్మరహర! నినె గొల్తునయ్య! సతతంబు శివా                   .

జల మించుక గొని హర! నీ
తలపై చల్లియును బిల్వ తరుపత్రాలన్
నిలిపిన వారల కిలలో
నలఘు సుఖంబులను గూర్తు వనుదినము శివా!         . 
                         
ఆకాశంబున దిరుగుచు
చీకాకులు మహిని గల్గ చేసెడి వారిన్
పోకార్చి ద్రుంచినాడవు
ప్రాకటముగ నాడు, గొనుము ప్రణతులను శివా!              .

తల్లివి నీవై సతతం
బెల్ల జగంబులను గాతు వేవిధి జూడన్
ఫుల్లాబ్జనేత్ర! శంకర!
సల్లలితానందసుఖద! సకలస్థ! శివా!                                 .

శిరముం గన్నులు వదనము
కరచరణాదులును నాదు కన్నులు తనువున్,
పురహర! నిను సేవించుటకే
నిరతము నిను గొల్చు బుద్ధి నీవొసగు శివా                   .

అభిషేకప్రియ! శంకర!
శుభవరదాయక! శుభాంగ! సుందరమూర్తీ!
విభవంబు లొసగు దేవర!
యభయం బొసగుచును గావు మనుదినము శివా    ౧౦.

Friday, 11 March 2016

శివస్తుతిశివస్తుతి

సీ.              నాకు చేయూతవై నా కరంబులనంది


నడిపించు సర్వేశ! నాగభూష!


నాకు మిత్రుండవై నావర్తనమునందు


సన్మార్గమును జూపు చంద్రమౌళి!


నాకొజ్జవై నిల్చి నాస్వాంత మందున్న


అజ్ఞానమును ద్రుంచు మఘవిదూర!


నాతండ్రివై యొప్పి నాజీవనం బందు


రక్షచేకూర్చు మో ప్రమథనాథ!


తే.గీ.          జనని వౌచును కాపాడు మనయ మీశ!


బంధు డౌచును హర్షంబు పంచు మభవ!


దురితనాశన! యఘములు ద్రుంచు మయ్య!


యిచట నీకన్న దిక్కు నా కెవ్వ రయ్య!


సీ.              నిత్య మెందేగినన్ నీ కీర్తనము చేయు


సద్భావమును గూర్చు శర్వ! నాకు,


సత్కార్యములె చేయు శక్తి నాకందించి

సాధుత్వమును నిల్పి సాకు మయ్య!


మాటలన్నింటిలో మార్దవంబును నింపి

సంఘజీవన మిలను సాగనిమ్ము,


సర్వభూతాలలో నుర్వీతలంబందు

నిన్నె చూచెడి దృష్టి నిరత మిమ్ము,


తే.గీ.          ఫాలలోచన! బహువిధ భాగ్యతతులు


జనుల కందించి సర్వత్ర జగతిలోన


శాంతి సౌఖ్యాలు హర్షాల కాంతు లెపుడు


వ్యాప్తి చెందెడు సౌభాగ్య భాగ్య మిమ్ము

 

హిరణ్యగర్భాది సురాసురాణాం
కిరీటమాణిక్య విరాజి మండితమ్|
సదాశివ త్వచ్చరణాంబుజద్వయమ్
మదీయ మూర్ధాన మలంకరోతు||

అనువాదము:

తే.గీ.           క్రమత బ్రహ్మాది దేవతా గణము దాల్చు
మకుట మాణిక్యరాజిచే మండితంబు
వెలుగు చుండును గాత, నాతలను సతము.
లౌచు నొప్పారు నీజంట యడుగులు శివ!