Sunday, 16 October 2011

వచన కవిత్వం

 రక్షకభటుడు
శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ ప్రత్యేక సంచిక "అంజలి" కోసం వ్రాసిన కవిత.


రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     ఇంటాబైటా వీధులలోనా
     కార్యాలయముల సర్వాకారత
     ఎక్కడజూచిన తానేయగుచూ
     అఖిలజగత్తున కాత్మబంధువై
          తనసంసారము, ఘనసంతానము
          ఖాకీబట్టలకంకిత మిచ్చీ
          స్వార్థబుద్ధినీ త్యజియించీ
          సతతము సేవల సతమతమయ్యే
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     దుండగులెచ్చట దండిగ ఉంటే
     మెండుగ వారల దండించుటకై
     లాఠీదెబ్బల లావణ్యంబుగ
     దేహశుద్ధితో దీవించుటకై
          దేశపౌరులే తన సోదరులని
          దేశరక్షణమె తనకు కార్యమని
          ముదము మీరగా ముందుకుదూకే
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     సంఘసేవయే పరమార్థముగా
     సాధువర్తనమె సల్లక్షణమై
     దేశరక్షణమె దివ్యవరమనీ
     కర్తవ్యానికి కట్టుబడుటకై
          కాలత్రయమున త్రికరణశుద్ధిగ
          ప్రతిజ్ఞబూనిన పోలీసండీ
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     అవినీతులనూ అక్రమాలను
     దుష్టబుద్ధినీ దుర్మార్గమును
     నిర్మూలించగ నిజజీవితమే
     పణముగ బెట్టిన పోలీసండీ
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     సమాజభూజపు చీడపురుగులై
     అభివృద్ధులకే అడ్డుగోడలై
     తమభావాలకు మమతను వీడుతు
     కిల్బిషమయమౌ గీతిక పాడుతు
          దేశాన్నమ్మే ధీమంతులకు
          సింహస్వప్నము పోలీసండీ
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     మంచికి మమతకు మారుపేరుగా
     మానవీయతకు మరోపేరుగా
     దుష్కృత్యాలను, దోపిడీలను
     మాయాదైత్యుల మట్టుబెట్టుటకు,
          శాంతి యహింసలు సమాజమందున
          నెలకొల్పుటకై నడుము బిగించిన
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
  ఇక వర్తమానమును వచియించినచో
     అవినీతులతో, అక్రమాలతో
     దౌర్జన్యాలతొ, దుర్బుద్ధులతో
     అధికాహంకృతి ఆసురగుణులౌ
     దుర్మార్గులతో, ద్రోహిగణముతో
          చేతులు కలిపీ స్వీయగౌరవము
          కాలరాయుచూ ఖాకీ బట్టల
          ఔన్నత్యంబును అణగద్రొక్కుచు
          కర్మఠరూపము కళంకితంబుగ
స్వార్థభావనకు సద్రూపముగా
కల్మషజాలము కడుపున నింపుక
          పోలిసుశాఖకు పూర్వార్జితమగు
          పూజ్యభావనలు పుడమిక్రిందకు
          అణచెడివారే అధికులు గలిగిన
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     తనకళ్ళెదుటే ధరణీవలయము
     ధర్మబాహ్యమై, దానవీయతకు
     నిలయంబై మరి నిలబడగా
          సకలజీవులకు జన్మదాతయై
          అఖిలజగంబుల కాధారంబగు
          అబలామణి నేడవమానాలకు
     గురియై, అవనతయై, బహుదు:ఖితయై
          రక్షణకోసం రాత్రీపగలూ
          అబలను నేనని యాక్రోశించగ
     చూచీ చూడక, కిమ్మనకుండగ
     రిపోర్టు లేదని, సపోర్టులేదని
     పెదవిని విప్పక ముదమున నుండే
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     ఈ పరిణామపు కారణమేమో,
     ఈవిధి వీరలు మారుటయేమో
     రక్షకభటులే భక్షకులనియెడి
     పత్రిక వార్తల ఫలమదియేమో
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ
     సత్యమహింసా సమానధర్మం,
     నిస్స్వార్థంబును, నిర్మలచిత్తము
     అంకితభావం, ఆత్మీయతయు
     సేవాగుణములు తనలో పెంచుక
          శాంతమూర్తులై సద్భావంతో
     కర్మభూమియౌ పుణ్యభూమియౌ
     భారతదేశపు పురోభివృద్ధికి
     రక్షకభటులే యాధారంబన
     కీర్తిమంతులై మెలగాలి,
     రక్షకభటులై నిలవాలి.
రక్షకభటునీ ఉదంతమండీ
లక్షితబుద్ధిని వినరండీ.
  
వ్రాయాలని ఉంది
వ్రాయాలని ఉంది
సత్కవితారచనం చేయాలని ఉంది
       మధుర మనోహర దృశ్యాలను తిలకించి,
     మదీయ మనోభావాలను మేళవించి,
     నవరసభావాలొలికించి, 
     సమరసభావం పలికించి
     సురుచిర సుందర శబ్దాలతో
     సరససుకుమార పదలాలిత్యంతో
వ్రాయాలని ఉంది
సత్కవితారచనం చేయాలని ఉంది
     జననియు, పిమ్మట జన్మభూమియును
     స్వర్గముకన్నను సర్వోత్కృష్టములను భావనతో
ధర్మభూమియని, కర్మభూమియని
మునులకు, ఋషులకు, ఘనచరితులకు,
షట్ శాస్త్రాలకు, సద్ధర్మాలకు,
వేదచతుష్టయసారంబులకు,
భగవద్గీతకు, బహుగ్రంథాలకు,
సమతకు, మమతకు, సకలమతాలకు
నిలయం బిదియని నిర్మలహృదితో
     శుభకామనతో సద్భావనతో
     అతిసుందరముగ నస్మద్దేశపు
     ఖ్యాతిని దెల్పగ లేఖిని గైకొని
     శ్రీకారంబును చుట్టిన క్షణమున
అఖిల జగంబుల నబలలనందరి
నతివేగంబున బలిగొను సుందరి
వికృతరూపము, విశ్వాకారము
కన్యాశుల్కపుటగ్రజ తానట
వరకట్నంబది, పెనుభూతంబది
     ఎదురై నిలిచిందేమిటిదంటూ
     దేశకీర్తనము తగదని యంటూ
వ్రాయాలని ఉంది
సత్కవితారచనం చేయాలని ఉంది
     ఎం.ఏ. బీ.ఏ. లెన్ని చదివినా
     ధ్రువపత్రాలవి యెన్ని దొరికినా
     తినుటకు తిండీ కట్టుబట్టలూ
     దొరకక యిలలో జనజీవనమది
     వర్తమానమున దుర్భరమవ్వగ
బ్రతుకు తెరువుకై బాటయిదంటూ
అన్యాయాలను ఎదిరించుటయే,
అక్రమాలపయి విక్రమించుటయె
ధర్మపథంబది తమదని యంటూ
     శపథం పూనియు సరణిని మార్చిన
     తీవ్రవాదులం మేమని పలికే
సోదరులెదురై నిలిచా రేమిటిదంటూ
దేశకీర్తనము తగదని యంటూ    
     వ్రాయాలని ఉంది
     సత్కవితారచనం చేయాలని ఉంది
కర్మశాలలను, కార్యాలయముల
రచ్చబండలను, రక్షిత స్థలముల
వివిధప్రాంతముల విశ్వాకారత
దర్శనమిస్తూ ధరణీతలమున
     మూలముతానని శూలపాణియై
     తాండవమాడే ధనపిశాచమది
ఎదురై నిలిచిందేమిటిదంటూ
దేశకీర్తనము తగదని యంటూ    
     వ్రాయాలని ఉంది
     సత్కవితారచనం చేయాలని ఉంది
స్వర్గద్వారము చక్కగ జూపెద,
సకల సిద్ధులను తృటిలో నిచ్చెద
దేవుని దూతను తిరముగ నమ్ముడు,
శక్తిమంతుడను సర్వంబమ్ముడు
     మీమానంబులు, మీధనసంచయ
     మంతా నాకే అర్పించండని
     సంగత్యాగిని, స్వామిని నేనని
     మూర్ఖజనాలను మోసగించుచూ
మాయలు మర్మాలెన్నో చూపుచు
     బ్రతుకు తెరువుకై పద్ధతి మార్చిన
     కాషాయంతో వేషం కూర్చిన
     కుహనాసాధువు కోపంగా గని
ఎదురై నిలిచాడేమిటిదంటూ
దేశ కీర్తనము తగదని యంటూ
     వ్రాయాలని ఉంది
     సత్కవితారచనం చేయాలని ఉంది
అధికారార్థం బఖిల జనానికి
సేవలు చేశా సిరులను పంచా
ఎన్నికలొస్తే ఎట్లాగైనా
లబ్ధినందుటకు లక్షలు పంచా
     కోట్లు గడించుట కనీస ధర్మం,
     నోట్లను పొందుట జీవిత మర్మం
నిజమిది యందుకె  నిధులన్నిటిని
స్వాహా చేయుట సరియగు పనియని
     ప్రతి ఉదయంబున ప్రతిజ్ఞ బూనే
     నేత యతండట నను గర్జించీ
     మూర్ఖుడ వీవని నను తర్జించీ
ఎదురై నిలిచాడేమిటిదంటూ,
దేశకీర్తనము తగదని యంటూ
     వ్రాయాలని ఉంది
     సత్కవితారచనం చేయాలని ఉంది
విస్పష్టంబుగ, విస్తారంబుగ
అంచెలంచెలుగ పంచభూతములు
     హేళన చేయగ యీవిధి యిట్టుల
     దేశకీర్తనము చేయుట యెట్టుల?
జగాలనలమిన మృగతుల్యములగు
అకారపంచక మభిధానములగు
     అన్యాయంబులు, నక్రమంబులును
     అధర్మకార్యాలవినీతులును
     అవిద్య మొదలగు నఖిల రుగ్మతలు
     బహుభూతంబులు బహు దుర్మతులు
అదృశ్యమయ్యెడి యాక్షణమెప్పుడు?
జగాలనన్నిట జనని భారతియె
బహుశ్రేష్ఠంబని ప్రశంసలందే
మధుర క్షణములు మరి యవి యెప్పుడు?
     కవి హృదయం పులకించేనా?
     వాంఛిత మృదుభావాలను పలికించేనా?
వ్రాయాలని ఉంది
సత్కవితారచనం చేయాలని ఉంది


ఉగాది ఎప్పుడు?

ఉగాది పండుగ వచ్చిందంటూ
ఆనందాలను తెచ్చిందంటూ
     సంతోషంతో సద్భావంతో
     సుమధుర సుందర పదజాలంతో
నూత్నవత్సరమ! స్వాగతమంటూ
దశదిశలా యిక శోభనమంటూ
     కవితలల్లుకొని, మమత నింపుకొని,
     కవులంతా మరి  వేదికలెక్కీ
     దివిజావళికిక దీటుగ మ్రొక్కీ
     నూతనహాయన వైభవంబులను
     భావిజీవితపు సౌఖ్యంబులనూ
కీర్తిస్తే మరి సరిపోతుందా?
     స్వాగతగీతిక పాడుతు పోతూ
     కవితానాట్యాలాడుతు పోతూ
     ప్రజలంతా యిట కలిసుండాలని,
     సమతా మమతా కలిగుండాలని
ఉపన్యసిస్తే సరిపోతుందా?
     స్త్రీస్వాతంత్ర్యం సిద్ధించాలని
     దేశాభ్యుదయం పెంపొందాలని
          నిండు సభలలో
          మెండు స్వరంతో
ఆక్రోశిస్తే సరిపోతుందా?
     ప్రతిగ్రామంలో, ప్రతిరాష్ట్రంలో
     దేశమంతటా, విశ్వం నిండా
            వీధులు
            పేటలు
            రచ్చబండలూ
     ఎక్కడచూచిన మారణహోమం
     ఏచోటైనా స్వార్థపుధూమం
     ధనం చూచుకొని, మదం పెంచుకొని
     దుష్టశక్తులను కూడగట్టుకొని,
     అన్యాయంతో, అక్రమాలతో
     పేదలరక్తం పిండిత్రాగుతూ
     బడాబాబులై మనుషులుండగా
ఉగాది యెక్కడ? యుగాది యెక్కడ?
     జాతిభావములు, భాషాభేదము
     లక్రమకృత్యాలన్యాయంబులు
     ఎచ్చట చూచిన పెచ్చరిల్లుతూ
     సంకోచింపక విజృంభింపగ
ఉగాది యెక్కడ? యుగాది యెక్కడ?
     మనిషిని మనిషియె మదమత్సరుడై
     పశుసమానుడై భక్షణసేయగ,
     ఇంటా బైటా దేశమంతటా

     స్వతంత్రపవనాలదృశ్యమవ్వగ
     శాంతి యహింసలు మృగ్యములవ్వగ
ఉగాది యెక్కడ? యుగాది యెక్కడ?
     పగలైనా మరి రాత్రైనా
     ధైర్యవంతులై నడివీధులలో
     స్త్రీలంతాయిక స్వేచ్ఛగ తిరిగే
ఉగాది యెప్పుడు? శుభాది యెప్పుడు?
     దేశమంతటా నలుమూలలో
     ఎక్కడచూచిన ఎక్కడవిన్నా
          పెనుభూతాల్లా
     పాతుకుపోయిన తీవ్రవాదములు,
     మనసులు నిండిన మతదురంతములు
     ఆసాంతంగా అదృశ్యమయ్యే
     శాంతి యహింసలు ప్రకటితమయ్యే
ఉగాది యెప్పుడు? శుభాది యెప్పుడు?
     పురాణతతులకు పుట్టినిల్లుగా
     చతుర్వేదముల జన్మభూమిగా
     ఖ్యాతి వహించిన భరతావనిలో
     అఖిలధర్మముల కాటపట్టుగా
     మునులకు జనులకు మోక్షదాయిగా
     పేరుగడించిన పుణ్యభూమిలో
సత్యం, ధర్మం, సమతాభావం
జనముల మనముల సద్భావం
దూరంగా కనుమరుగై పోవగ
క్రౌర్యం, ద్వేషం, కుటిలత్వంబులు

వైషమ్యంబులు, విమతత్వంబులు
నిత్యసత్త్వమున నాట్యములాడగ
     ఉగాది యెక్కడ? యుగాది యెక్కడ?


ఉగాది
నేడే ఉగాది, సుభాను సంవత్సరాది
సమతా మమతల సద్భావాది,
కవితా భవితల నవయుగాది,
మనకందరికీ ఈ యుగాది            కావాలి
సకల సత్కార్యాలకు శుభాది
సత్యం, శివం, సుందరాది             భావాలను
ప్రతిహృదిలో పలికించే సదాది
కర్షకజనులకు నవ సస్యాది
హర్షిత హృదులకు భవభోగాది
సాధు జనాలకు సత్సంగాది
ముదిత మనాలకు శుభమోక్షాది
కవిగురుజనులకు శుభశబ్దాది
ఛాత్రగణానికి సత్ శీలాది
సర్వజనాలకు బహు పర్వాది
ఆప్యాయతానురాగాలకు పునాది
ఈసారైనా మారాలి మతోన్మాది          కావాలి
సర్వమత సమరసాస్వాది
ఈ సమయం అతి శుభసమయం
ఈ వత్సరమంతా సుఖాల మయం
మీ జీవనమతి సుందరం
మీ మనసది యొక మందిరం           కావాలని
ఆకాంక్ష, శుభకామన.


     
    

No comments:

Post a Comment