Tuesday, 1 November 2011

పాటలు

జవహర్ నవోదయ
జవహరు నెహురూ పేరున వెలసిన(నామాంకితమగు)
చదువుల నిలయం నవోదయం               //జవ//
          జగములనేలే జాగృతభారత
          నిర్మాణానికి మహోదయం            //జవ//
సద్గుణ సంయుత ఛాత్రాఖ్యంబగు
మణిమయ సదనం నవోదయం
ఆరావళి శివ నీలగిరులతో
ఉదయాచలమిది శుభోదయం                   //జవ//
          వినయవర్తనము విజ్ఞానము గల
          విమలాత్మకులౌ విద్యార్థులతో
          సాధుచరితులై సత్యమూర్తులౌ
          అధ్యాపకయుత నవోదయం            //జవ//
చదువూ సంధ్యలు సత్య సంధతా
సమతామమతల సదాశయం
ఆటపాటల నఖిలాభ్యుదయము
మంచిని పెంచెడి మహాశయం                   //జవ//
           కాశ్మీరంబూ కర్నాటకయూ
           అంతా భారత మందరమొకటని
           జాతీయైక్యత చాటుటకొరకై(సాధించుటకై)
           మైగ్రేషను కిట మహోదయం        //జవ//
హిందువులెవరూ యిసాయిలెవరూ
సిక్కు ముస్లిములు చిన్నా పెద్దా
సకల కులంబులు సర్వ జాతులూ 
సములే యనియెడి సదాశయం               //జవ//

గాంధీ స్తుతి గీతం
భారతదేశపు భాగ్య విధాతవు 
భవ్య చరితుడవు బాపూజీ
కారుణ్యామృత భరితాత్మకుడవు 
గర్వరహితుడవు గాంధీజీ                            //భారత//
        జాతికి పితవయి చరితార్థుడవయి
        అమల యశంబుల నందితి వయ్యా
        అస్పృశ్యభావం బసురత్వంబని
        సకల జగంబుల చాటితివయ్యా          //భారత//
సత్యాహింసలు, సద్భావంబులు
సహనశీలమే సత్కార్యమనీ
సర్వమతమ్ములు సమాన మంచును
దివిలో భువిలో తెలిపితివయ్యా                  //భారత//
          దేశమాటృకా దాస్యశృంఖలలు
          దీక్షాదక్షత దొలగించుటకై
          సర్వవిధంబుల సవ్యమార్గమని
          సత్యాగ్రహములు జరిపితివయ్యా     //భారత//
జన్మభూమికై సమస్త సుఖములు
తృణప్రాయముగా త్యజియించితివీ
స్వాధీనత్వము సాధించుటచే 
భవసార్థక్య నందితివీ                              //భారత//
          నీబలిదానము, నిర్మలభావము
          నిత్యగానమయి నిలవాలి
          భారతీయులకు "బాపూ" నామము
          ప్రాత: స్మరణము కావాలి.              //భారత//


విద్యాలయం(పాఠశాల)
చదువుసంధ్యలకు చక్కని నిలయము
సాధువర్తనకు నెలవుయిది,
సత్యం, ధర్మం, శాంతి యహింసలు
సమతా మమతల స్థానమిది                                //చదువు//
      అజ్ఞానంబను అంధకారమును
      ఆమూలాగ్రం బంత మొనర్చుచు
      జ్ఞానజ్యోతులు జగాన పంచెడి 
      కర్మశాలయే(యీ) విద్యాలయము                 //చదువు//
సమాజసేవయు, సమతాభావము
సత్ శీలంబును, సమయ స్ఫూర్తియు
బహువిద్యలతో పంచుచుండెదరు
శిష్యవత్సలత గురుజనులందరు                          //చదువు//
       సద్వినయముతో సత్పాత్రతతో
       మాన్యతనందుచు మనమందరము
       అన్నిటనుండుచు అధిక శ్రద్ధతో
       చక్కని చదువులు చదవాలి
సత్పౌరులము కావాలి/సత్పౌరులుగా కావాలి.         //చదువు//

(ధ్వజస్తుతి) మువ్వన్నెల జెండా
త్రివర్ణశోభిత సువర్ణ ధ్వజమిది
విమలతేజమున వెలుగునది
స్వతంత్రదీప్తియు, సౌభ్రాతృత్వము
సకజగంబుల చాటునది                                      //త్రివర్ణ//
          కాషాయము బహు కమనీయంబై
          శ్వేతవర్ణమది శాంతిరూపమై,
          హరిత యుక్తమై, అతిసుందరముగ
          ఇలలో నెల్లెడ యెగిరే ధ్వజమిది               //త్రివర్ణ//
జాతి విచక్షణ జనులకు తగదని
సర్వవర్ణములు సరిగా సమమని
వేదశాస్త్రముల విస్తృత భావము
దివికిని భువికిని తెలిపే ధ్వజమిది                     //త్రివర్ణ//
          శాంతి యహింసలు, సస్యశ్యామల
          మఖిలజగంబుల కావశ్యకమను
          విజయసూత్రమును త్రిజగంబులకు
          నిరతము చూపెడి నిర్మల ధ్వజమిది        //త్రివర్ణ// 

అంబేడ్కర్
వందనమయ్యా సుందరహృదయా వందనము
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరాఖ్యా! వందనము                     //వందన/
           దేశాలెన్నో తిరిగినవాడవు,
           శాస్త్రాలెన్నో చదివినవాడవు
           భారతభూమికి  బహుమూల్యంబౌ
           రాజ్యాగంబును కూర్చినవాడవు                       //వందన//
                  దళితసోదరుల ఉద్ధరణార్థము
                  అవమానములే వరదానములని
                  ధర్మబద్ధముగ పోరులు సల్పుచు
                  జీవితమంతయు గడిపిన వాడవు            //వందన//
           మంచిమనసుతో మహనీయతతో
           కులమతభేదము కూడదటంచును
           సకలజనాళికి సమతను బంచుచు
           జాతిరత్నమై నిలిచినవాడవు                         //వందన// వివేకానందుడు
వందనము అభివందనము
వివేకానందున కందము లొలుకగ
వందనము అభివందనము                                  //వందన//
      నిత్యానందుడు నిర్మలచిత్తుడు
      నిఖిలాగమముల నిష్ణాతుండు
      భారతీయతను బహుదక్షతతో
      విశ్వజానాళికి విశదము జేసెను                       //వందన// 
ఋషులకు ఋషియై మనీషి యనియెడు
ఖ్యాతి వహించిన ఘనచరితుండు,
వివాదరహితుడు, వివేకభరితుడు
సుందరరూపుడు సుగుణాత్మకుడు                       //వందన//
      కార్యదీక్షితుడు, కాషాయాంబర
      ధారణ జేసెడు ధీరాత్ముండు,
      శాంతిప్రియుడును, సత్యాన్వేషియు
      రూపుధరించిన హిందూ ధర్మము                   //వందన// 


నవోదయ సద్భావగీతం

సోదరభావం మదిలో పెంచుక నవోదయంబున మెలగుదమా
తరతమ భేదము దరిరానీయక భారతీయతను చాటుదమా
                                                                            //సోదర//
మమతను నింపే మైగ్రేషనులో జాతీయైక్యత కనబడగా
చదువుల క్రీడల సహజీవనమున వివేకవృద్ధియె మనబడిగా
                                                             (వినబడగా)//సోదర//
మధురవాక్యముల గురుజనులందరు ఆప్యాయతనే పంచగనూ
సర్వకాలముల సద్బోధనలో జ్ఞానదీధితులు పెంచగనూ
                                                                             //సోదర//
తల్లీ తండ్రీ సర్వము తామౌ గురువుల ఖ్యాతిని పెంచుటకై
జన్మదాతలౌ జననీజనకుల స్వప్నము సత్యము చేయుటకై
                                                                             //సోదర// 

స్వాగతగీతం - 1
స్వాగతాంజలి విమలవినయ వినమితాంజలి
భక్తిభావకోటికుసుమపూరితాంజలి                       //స్వాగతా//
అతిథివరుల కధిక వత్సలాఢ్య జనులకు
సమతజూపి మమత బంచు సజ్జనాళికి                 //స్వాగతా//
జన్మనిచ్చి ప్రేమ బంచు జనక వరులకు
సత్యపథము జూపునట్టి సాధుజనులకు               //స్వాగతా//
యుష్మదమల మార్గదర్శనంబు గావలె
అస్మదంతరంగ వికసనంబు గావలె                      //స్వాగతా//

స్వాగతగీతం - 2
(పూర్వవిద్యార్థుల సమావేశానికి)
స్వాగతము, (సు)ఘనస్వాగతము
అగ్రజవరులకు స్వాగతము                               //స్వాగ//
          మీఆగమనము మిక్కిలి మోదము
          మీ పథదర్శన మనుసరణీయము
          మీ అనుభూతులు, మీఅనుభవములు 
          మాలో స్ఫూర్తిని, మంచిని పెంచును           //స్వాగ//
 చిన్నా, పెద్దా భేదము లేదని
మందిర మిదియని అందరు సమమను
సమరభావం - చదువులసారం
చక్కగ నేర్పే(నవోదయానికి)నవోదయంబున       //స్వాగ// 

 (ఎయిడ్సె అవేర్ నెస్ వీక్ సందర్భంగా 
విద్యార్థులతో ప్రచారం చేయించడానికి 
వ్రాసిన పాటలు)
ఎయిడ్స్ -  1
వద్దుబాబు వద్దురో ఈబ్రతుకు నాకొద్దు
చావొక్కటె మార్గంబు సరియైనా నిర్ణయము                 //వద్దు//
      ఏ జన్మలొ చేశానో, ఏ పాపం చేశానో
      ఈ జన్మాలోన నాకు ఈ ఎయిడ్సు రోగమొచ్చె

బహు దుర్లభమైన జబ్బు పగ వాడికి కూడ వద్దు         //వద్దు//
తల్లి, తండ్రి, అన్న, చెల్లి , పెండ్లా మందరినుండి
వల్లదనెడు మాటాయె పలుకరింత కరువాయె              //వద్దు//
      తోటి వారి నిట్లు వదిలి దులబరింత సరియగునా?
      మానవత్వ మన్నమాట మరచిపోవుటే తగునా?     //వద్దు//
వద్దు వద్దు వద్దంటూ  మరణము సరికాదంటూ
ఊతమిచ్చి వారిలోన ధీరతనూ పెంచాలి
అంటు వ్యాధి కాదంటూ ఎవరికంట బోదంటూ
మమత బంచి మాటలాడి మధురిమనే పంచాలి            //వద్దు//

ఎయిడ్స్ -  2
ఎయిడ్సంటె ఏమిటో ఎందుకదీ వస్తుందో
తెలుసుకొనగ రారండీ తెలియజేయ కదలండీ                  //ఎయిడ్సంటె// 
     మందు మాకు లేనిదండి, మహమ్మారి యిదియండీ
     చక్కగ జాగ్రత్త పడితె యిది ఎవరికి సోకదండీ            //ఎయిడ్సంటె// 
ముట్టుకుంటె రాదండీ మాటాడిన సోకదండి
ఇది సోకిన వారి కింత అనురాగం పంచండి                    //ఎయిడ్సంటె// 
     దానాలన్నింటిలోన రక్తదాన మన్నారు
     తెలియకుండ, తెలుసుకోక  రక్తము నివ్వద్దండీ         //ఎయిడ్సంటె// 
ఈ రుగ్మత నున్నవాళ్ళ నింటినుండి త్రోయకండి,
బ్రతికినంత కాలమైన బలమును చేకూర్చండి               //ఎయిడ్సంటె// 
     రామరాజ్యమండి మనది రాముడు మనదైవ మండి,
     ఏకపత్ని వ్రతమన్నది ఎప్పుడు మరి మరువకండి     //ఎయిడ్సంటె// 
తుచ్ఛమైన సుఖము గోరి విచ్చలవిడి విహరించకండి,
కట్టుకున్న కులకాంతను నట్టేటా ముంచకండి               //ఎయిడ్సంటె// 
     ఇంద్రియ నిగ్రహము గలిగి ఎయిడ్సు రోగ మంటకుండ
     వలసిన జాగ్రత్తలన్ని బహు శ్రద్ధగ పాటించి
     రక్షణసూత్రాలనన్ని సోదరులకు తెలియజేసి
     ఎయిడ్సురహిత భారతంబు నేర్పాటు చేద్దాము        //ఎయిడ్సంటె//      

ఎయిడ్స్ -  3
ఎయిడ్సనే రోగమంట ఇనుకోర పోలిగా
తగులు కుంటె వదలదంట తెలుసుకోర పోలిగా                  //ఎయిడ్సనే//
     ఎయిడ్సంటే ఏమిటో ఇవరంగ చెప్పవే
     ఎట్టాగది వస్తాదో ఇడమరచి చెప్పవే                            //ఎయిడ్సనే//
హెచ్.ఐ.వి. కణములు ఇసుమంత ఉంటేను
ఎయిడ్సురోగ మౌతాది ఇనుకోర పోలిగా
సూది మార్చకుంటేను సూడరోరి పోలిగా
ఎయిడ్సు రోగ మొత్తాది ఇనుకోర పోలిగా                        //ఎయిడ్సనే//
     ఇంకెట్టాగొస్తాది ఇవరంగ చెప్పవే
     తడబడకా వడివడిగా ఇడమరచి చెప్పవే                  //ఎయిడ్సనే//
సొగరమేళ, గడ్డమేళ సుబ్బరంగ పోలిగా
కొత్తబ్లేడు వాడకుంటే కొంపమునుగుతాదిరా
ఎట్టాంటి రగతమో ఎరగకుండా ఎక్కిస్తే
ఎయిడ్సురోగ మొస్తాది ఇనుకోర పోలిగా                        //ఎయిడ్సనే//
      కోరికోరి నీతి దప్పి కొంపలంట తిరిగితే
      కోరికలే లేకుండా కొంప ముంచుతాదిరో
      మందు లేదు, మాకులేదు మాయదారి రోగంరో
      సందులంట తిరగకుండ సక్కంగ నడవరో                //ఎయిడ్సనే//
అమ్మలార! అయ్యలార! అందరికీ తెలపండి
ఎయిడ్సుబారి పడకుండా హాయిగ జీవించండి.               //అమ్మలార//  


ది. 31.07.2004  వ  తేదీన 
జ.న.వి. వెన్నెలవలస ప్రిన్సిపాల్ 
శ్రీ ముళ్ళపూడి కోటేశ్వరరావు గారి 
పదవీవిరమణ సందర్భముగా 
వ్రాసిన గేయం.

నిర్మలహృదితో మర్మములెంచక సన్మానింతము రారండీ,
కూరిమి నిండిన కోటేశ్వరునకు పదవీవిరమణ నేడండీ            //నిర్మల//

ముళ్ళపూడి ద్విజవంశంబున తా ముదమొప్పంగను పుట్టెనటా
అధ్యయనార్థం బారోజులలో లండను దాకా వెళ్ళెనటా             //నిర్మల// 

భావిపౌరులౌ బాలబాలికలు పఠియించుటకై బహుదక్షతతో
సాంఘిక నామక శాస్త్రాంశంబులు విస్పష్టంబుగ వ్రాసెనటా      //నిర్మల// 

బాలబాలికల బంగరు భవితకు అహరహమూ శ్రమియించెనటా
శాంతినికేతన సదృశంబులుగ విద్యాలయములు మలచెనటా //నిర్మల// 

తరతమ భేదము లేనే లేదట మార్గదర్శనను మేటియటా
తలచిన కార్యము సాధించకయే సంకల్పంబును వీడడటా     //నిర్మల// 

బహువిధ ప్రజ్ఞుడు బహుళయశుండట పాలనమందున దక్షుడటా
రంగస్థలమున రమణీయముగా నవరసములనే చూపునటా   //నిర్మల// 

సదమలయశములు సత్సంపదలు కోటేశ్వరునకు కూడవలె
జగదాధారుడు శ్రీసాయీశుడు సకలశుభంబుల నొసగవలె.  //నిర్మల//   విద్యార్థులకు ప్రార్థనా సభలో జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు వ్రాసిన పాట.
కామనలు శుభకామనలు
జన్మదినోత్సవ కామనలు
మనలో ఒకరగు మన నెచ్చెలియగు
_______కివె శుభకామనలు  //కామనలు//
          శతమానాయువు, స్వస్థత నిండిన
          చక్కని జీవన మబ్బాలి
          సకల సంపదలు సదమలయశములు
          సన్మతి నీ కెపుడందాలి //కామనలు//
ఆ భగవానుం డఖిలదుడికపై
అన్నిట జయముల నివ్వాలి
జన్మకారకులు జననీ జనకుల
కాంక్షలు సఫలము కావాలి //కామనలు//
          ఇప్పటిలాగే జీవిత మంతా
          నవ్వుల పువ్వులు పూయాలి
          కూరిమి నిండగ నీకెన్నెన్నో
          జన్మదినంబులు జరగాలి //కామనలు//
          (వేడుక లిట్లే జరగాలి)    
08.11.2006
జ.న.వి. వెన్నెలవలస, శ్రీకాకుళం.
                                శ్రీమతి పి. సుగుణకుమారి, పి.జి.టి. హిందీ, జ.న.వి. 
                           విజయనగరం పదవీవిరమణ సందర్భంగా

సద్భావంతో సంతసమందుచు సన్మానింతము రారండీ
సద్గుణరాశికి సుగుణాఖ్యార్యకు పదవీవిరమణ నేడండీ //సద్భావంతో//

దీప్తులందుచును ద్విజవంశంబున చక్కగ జన్మము నందినదీ
జననీజనకుల కత్యుత్తమమగు సంతోషంబును కూర్చినది//సద్భావంతో//

పాఠ్యబోధనము బహుయుక్తంబని అధ్యాపికగా మారినదీ,
బోధనచేయుట పూర్వపుణ్యమని తనుహృద్భాషల తలచినది//సద్భావంతో//

నవోదయంబున నానాస్థలముల విద్యాబోధన చేసినదీ
హిందీభాషను సుందరమౌనటు లందరి కెల్లెడ చెప్పినది //సద్భావంతో//

ఎక్కడి కేగిన నెక్కడ నున్నను మిక్కిలి మక్కువ చూపినదీ
విమలాత్మకయని, విదుషీమణియని విమలయశంబుల నందినది 
                                                                                 //సద్భావంతో//

ఆభగవానుం డమితాదరమును చూపుచు దీవెన లివ్వాలి
శతమానాయువు స్వాస్థ్యం బబ్బుచు శేషజీవితము సాగాలి //సద్భావంతో//